Националната научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТвНОС)

Националната научна програма „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“ (ИКТвНОС)  е създадена в.

„Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“

Програмата е одобрена с РМС № 577/17.08.2018 г. и ще се изпълнява в периода 2018-2022 г. с бюджет от 6.

Национална научна програма „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

Водещ партньор: Аграрен Университет – Пловдив Партньорски организации: Селскостопанска академия; Българска академия на науките; Университет за хранителни технологии – Пловдив;.

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Бенефициенти през 2019 г.: Химикотехнологичен и металургичен университет – София; Българска академия на науките; Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Медицински.

Проучване на здравето, застаряването и пенсионирането в Европа (SHARE)

Описание на инфраструктурата:  През март 2011, Изследването на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа (Survey of Health, Ageing and Retirement.

Национална научноизследователска инфраструктура за наблюдение на атмосферните аерозоли, облаци и газови замърсители, интегрирана в рамките на пан-Европейската инфраструктура ACTRIS

Описание и дейности на инфраструктурата Стратегическата цел на пан-Европейската научно-изследователска инфраструктура ACTRIS е по-нататъшно интегриране на добре оборудвани с апаратура.

CTA-MAGIC Международно сътрудничество в сферата на астрофизиката на частиците

Описание и дейности на инфраструктурата Астрофизиката на частиците се превърна в глобално интегрирана област на науката, в която работят над.

Изследвания в областта на управляемия термоядрен синтез /ИТЕР/

Описание и дейности на инфраструктурата България не разполага с експериментална Токамак установка. През 2006 г. имаше предложение за построяване заедно.

Българска Антарктическа База „Св. Климент Охридски“

Описание и дейности на инфраструктурата   Антарктическия договор, подписан през 1959 г. и ратифициран от България през 1978, определя Антарктида.

Обединен институт за ядрени изследвания (ОИЯИ, гр. Дубна)

  Описание и дейности на инфраструктурата В състава на ОИЯИ влизат 7 лаборатории, всяка от които по мащаби на изследванията.