Награди за наука „Питагор“ 2020г.

Награди за наука „Питагор“ 2020г.

Голяма награда „Питагор“ за цялостен принос   Чл.кор. проф. дхн Константин Хаджииванов   Проф. Хаджииванов е доктор на химическите науки и член кореспондент на БАН с индекс на Хирш-50. Общото му научно творчество включва над 200 публикации цитирани над 8000 пъти като един от най-цитираните…

Награди "Питагор" 2019 г. - наградени

Награди “Питагор” 2019 г. – наградени

НАГРАДЕНИ 2019  Проф. д.мат.н. Красимир Димитров Данов, член-кореспондент на БАН, номиниран от СУ „Св. Кл. Охридски”. Към момента на награждаване д-р Данов е доктор на математическите науки, професор в катедра „Инженерна химия и фармацевтично инженерство“ във факултета по химия и фармация на СУ „Св. Кл.…

Награди "Питагор" 2018 г. - наградени

Награди “Питагор” 2018 г. – наградени

Питагор 2018   Чл.-кор. проф. Илия Благоев Рашков от Института по полимери – БАН – София с голяма награда „Питагор” за цялостен принос – статуетка „Питагор“ и парична сума от 6 000 (шест хиляди) лв.   Към момента на награждаване проф. Рашков работи в Института…

Награди "Питагор" 2017 г. - наградени

Награди “Питагор” 2017 г. – наградени

Наградени: Голяма награда:   Няма    Млад учен:   Гл. ас. д-р Теодора Кънчева Чамова, дм, МУ-София   Към момента на награждаване д-р Чамова е специалист по нервни болести към Клиниката по нервни болести, Университетска болница „Александровска“ и главен асистент към Медицински университет-София. Тя е…

Награди "Питагор" 2016 г. - наградени

Награди “Питагор” 2016 г. – наградени

НАГРАДЕНИ ПРЕЗ 2016г.:    Акад. проф. дфзн Петър Атанасов Кралчевски – Софийски университет „Св. Кл. Охридски”- факултет по химия и фармация с голямата награда „Питагор” за цялостен принос в развитието на науката – статуетка „Питагор” и парична сума от 5 000 лв.   Акад. дфзн…

Награди "Питагор" 2015 г. - наградени

Награди “Питагор” 2015 г. – наградени

Наградени: Голяма награда „Питагор” за млад учен:   Доц д-р Георги Георгиев Йорданов, факултет по химия и фармация, СУ „Св. Климент Охридски“   Преподавател във Факултета по химия и фармация на Софийския университет «Св. Климент Охридски». Изследователската му дейност е в областта на нанотехнологиите. Основните…

Национален конкурс „Млади таланти“ 2019

Национален конкурс „Млади таланти“ 2019

Звездин Борисов Бесарабов – проект „Разпределено създаване на алгоритми за машинно самообучение за блокчейн анализ“ Звездин Бесарабов завършва Национална природо-математическа гимназия “Акад. Л. Чакалов” и е приет в University College London. Темата на неговия проект е „Автоматизирано създаване на изкуствен интелект без човешка намеса“. С…

Национален конкурс „Млади таланти“ 2018

Национален конкурс „Млади таланти“ 2018

Атанас Стефанов и Александър Шопов- проект „Цветни зависимости в млади звездни обекти“ През 2018г. Атанас и Александър са ученици в 11 клас в Пловдивската математическа гимназия „Академик Кирил Попов“. За проекта си се консултират с Института по астрономия с НАО към Българската академия на науките. …

Национален конкурс „Млади таланти“ 2017

Национален конкурс „Млади таланти“ 2017

  Чавдар Лалов- проект „Структура на несамопресичащите се маршрути и свързващата константа“.   През 2017г. Чавдар е ученик в 10-ти клас в Математическа гимназия „Гео Милев“ – гр. Плевен. Румен Руменов Данговски е научен консултант на проекта. „Проектът разглежда т.нар. несамопресичащи се маршрути (НПМ). Те…

Национален конкурс „Млади таланти“ 2016

Национален конкурс „Млади таланти“ 2016

Пресиана Ивайлова Маринова проектът: „Наличие на нулеви суми в подмножества на крайни векторни пространства“ През 2016г. Пресиана е ученичка в 11 клас в Русенската математическа гимназия „Баба Тонка“. Тя е един от четиримата представили ни на Европейското състезание за млади учени в Брюксел през 2016…