Среща на министрите за наука и технологии в ОИСР

На срещата си на министерско равнище в ОИСР министрите на науката и технологиите подчертаха, че е необходимо правителствата да разработят координирани подходи за използване на възможностите на новите и нововъзникващите технологии, като същевременно управляват по-добре бъдещите рискове.

OECD Science and Technology Policy Ministerial_Day 1, April 23th 2024, La Muette, Maud Bernos

Участниците в срещата на министрите на ОИСР по въпросите на науката и технологичната политика до 2024 г., в която участваха високопоставени представители от повече от 50 държави, се съгласиха, че е необходимо да се разработят политики, които да насърчават развитието и адаптирането към технологии като невротехнологиите, синтетичната биология и квантовите технологии.

В заключителната си декларация министрите призоваха за трансформиращи политики в областта на науката, технологиите и иновациите (НТИ) за ускоряване на прехода към устойчивост и за утвърждаване на споделени ценности в международното сътрудничество и управлението на технологиите, наред с политиките, които да направят НТИ по-приобщаващи.

Министрите и представителите на високо равнище от страните от ОИСР, Европейския съюз и партньорските икономики приветстваха новата Рамка на ОИСР за изпреварващо управление на нововъзникващите технологии, която насърчава отговорните иновации и предлага инструменти, които да помогнат на правителствата да идентифицират и да се справят с етичните, социалните и правните последици от технологичното развитие, преди то да се е утвърдило. Рамката също така предлага на правителствата и иноваторите пътища за насърчаване и внедряване на ключови ценности в технологичното развитие чрез предварителна оценка на технологиите, ранно обсъждане и ангажиране на заинтересованите страни, гъвкави регулаторни подходи и международно научно сътрудничество.

Те приветстваха и новата Програма за трансформационни политики в областта на науката, технологиите и иновациите, предназначена да стимулира отговорни и справедливи научни изследвания, развойна дейност и иновации. Програмата предлага практически насоки за създателите на политики за формулиране и прилагане на реформи в областта на науката, технологиите и иновациите. В нея са очертани и ключови политически действия, включително ускоряване на производителността на научните изследвания чрез изкуствен интелект и автоматизация в науката, инвестиране в изграждането на цифров експертен опит и специализирани умения, както и съгласуване на националните приоритети в областта на науката, технологиите и иновациите и координиране на финансирането на научноизследователски и иновационни дейности за справяне с глобалните предизвикателства.

Рамката и Програмата се основават на предишна работа на ОИСР и на правни инструменти и имат за цел да дадат възможност на правителствата и другите участници в иновациите да предвиждат и да изпреварват предизвикателствата в управлението и да изграждат дългосрочен капацитет за по-ефективно формиране на иновациите.

Министрите призоваха ОИСР да разработи инструменти за наблюдение на образованието и обучението с цел насърчаване на таланта, приобщаването, мобилността и кариерата в областта на научните изследвания и иновациите, включително чрез създаването на нова обсерватория за кариерата в областта на научните изследвания и иновациите. Те също така призоваха за укрепване на фактологичната база за стратегиите и политиките в областта на НТИ чрез подобрения в статистиката и стратегическо разузнаване и прогнозиране, които ще подпомогнат изпълнението и оценката както на трансформиращата политическа програма в областта на НТИ, така и на рамката за изпреварващо управление.

OECD Science and Technology Policy Ministerial_Day 1, April 23th 2024, La Muette, Maud Bernos

Ръководител на българската делегация бе посланника на България в Република Франция – Н.пр. г-жа Радка Балабанова. Г-жа Балабанова представи българската позиция по време на дискусиите относно международното сътрудничество, изкуствения интелект в науката и иновациите и важността на отворената наука.

На 25 април последва и редовно заседание на Комитета за научна и технологична политика на ОИСР, на което българската делегация представи националната екоситема, бъдещи дейности и приоритети в областта на научните изследвания и иновации.

Припомняме, че още през м. април 2021 г. след изслушване от Комитета за научна и технологична политика България получи статут на „участник“, което дава възможности на български представители да взимат участие, както в заседанията на комитета, така и в работните групи към него.

Текстът на цялата декларация може да намерите тук.