Проучване на здравето, застаряването и пенсионирането в Европа (SHARE)

Описание на инфраструктурата:

 През март 2011, Изследването на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) става първата Европейска изследователска инфраструктура (ERIC). Това позволява на всички държави членки на ЕС и други страни-участнички в ERIC да придобият законова правосубектност и капацитет, както и данъчни облекчения (напр. ДДС), както други международни организации. Това също позволява да се развие организационна структура, да се прилагат тръжни процедури за подизпълнители – две важни предимства при провеждане на мащабно изследване като SHARE. SHARE-ERIC първоначално се управлява в Холандия, след което седалището се премества в Мюнхен, където централния координационен офис е в MEA (Munich Center for the Economics of Aging), Max-Planck-Institute for Social Law and Social Policy, Германия. Проектът има за цел да подпомага изследователите да разберат влиянието на застаряването на населението върху европейските общества и по този начин – да подпомага създателите на публични политики да направят обосновани решения относно здравето, социалната и икономическата политика.

Австрия, Белгия, Чехия, Германия и Холандия са учредители на SHARE-ERIC, заедно със Швейцария със статут на наблюдател. Италия се присъединява през юни 2011. От ноември 2013 в инфраструктурата са приети също Гърция, Израел, Словения и Швеция. На 22 октомври 2014 Полша също става член на SHARE-ERIC, а през 2015 Франция също се присъединява. Унгария става член на инфраструктурата през февруари 2017 година.

Набирането на данни за SHARE се финансира от Европейската комисия чрез 5 РП (проект QLK6-CT-2001-00360 в тематична програма Качество на живот), 6 РП (проекти SHARE-I3, RII-CT-2006-062193, и като интегрирана инфраструктурна инициатива, COMPARE, CIT5-CT-2005-028857, като проект по приоритет 7, (Citizens and Governance in a Knowledge Based Society), и SHARE-LIFE (CIT4-CT-2006-028812)), чрез 7 РП (SHARE-PREP (No 211909), SHARE-LEAP (No 227822) и M4 (No 261982), чрез Хоризонт 2020 (SHAREDEV3 (No 676536 и SERISS (No 654221). Разширяването на обхвата на изследването SHARE сред всички държави-членки на ЕС е благодарение инициативата и финансовата подкрепа на Европейската Комисия, DG “Employment and Social Affairs” с проект VS/2016/0135 2016-2018 година.

 

Научен и технически екип на научната инфраструктура:

Над 20

 

Въздействие/ползи:

Европейската комисия и Европейският съвет от 2001 г. (Документ на Съвета 6997/01) идентифицират застаряването на населението и неговите социални и икономически предизвикателства пред растежа и просперитета като част от най-неотложните предизвикателства на 21-ви век в Европа, което показва сериозна липса на инфраструктура за разбиране на застаряването на населението, и след това призовават да „се проучи възможността за създаване в сътрудничество с държавите-членки на европейско лонгитюдно проучване на застаряването”. SHARE-ERIC бе избран от ESFRI процеса по пътна карта като една от централните инфраструктури на Европейското научноизследователско пространство. България участва за първи път в SHARE-ERIC през 2016-2018 г. чрез институционално членство на ИИОЗ-БАН с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

Ползите за България от поддържане на научноизследователската инфраструктура SHARE ERIC и от участие в SHARE SURVEY могат да бъдат групирани в следните области:

  • Справянето с общите предизвикателства на застаряващите общества ще бъде значително подобрено чрез разширяване обхвата на проучването SHARE към всички държави-членки на ЕС, включително и България. Фактът, че европейските общества непрекъснато застаряват, води до ситуация, която никога преди не е съществувала. Сътрудничеството в целия ЕС е от съществено значение, за да се справим с тези безпрецедентни обстоятелства. SHARE, Проучването на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа, е най-голямото паневропейско проучване на социалните науки, което е уникално в света и е в състояние да развие този съвместен процес.
  • През 2016-2018 г. България набира информация за жизнената история на хората на 50 и повече години чрез 2000 индивидуални интервюта. Проучването е представително за населението на 50+ на България и данните са сравними с другите държави, участнички в консорциума. SHARE-ERIC ще предостави обществено достъпна информация за детството, трудовата история, здравословното състояние, пенсионирането и социалните обстоятелства в рамките на човешкия живот, когнитивната способност и силата на захвата на ръцете.
  • Информацията от изследването е уникална, набирана за първи път в България и ще подпомогне обществените политики, основани на знанието, в областта на пенсионирането, заетостта, образованието и ученето през целия живот, здравеопазването и социалното осигуряване.
  • Проучването ще предостави важна информация за социалните и обществени политики и тяхното влияние върху живота на хората.
  • Проучването ще предостави задълбочена информация за фундаментални и приложни научни изследвания.
  • Изследването се основава на най-високи научни стандарти и иновации, които могат да бъдат използвани за научни и политически решения.

SHARE-ERIC ще предостави данни за национални и сравнителни анализи за остаряване, здравеопазване и пенсиониране, които са от голямо значение за социалното, икономическото и политическото развитие на България и Европейския съюз.

 

Тип на инфраструктурата:

SHARE-ERIC притежава интердисциплинарно, международно, лонгитюдно изследване с безпрецедентно качество относно кохерентността, обхватът и международната сравнимост, които в бъдеще ще имат голямо значение в много различни области на фундаменталните и приложните науки като демография, икономика, епидемиология, геронтология, биология, медицина, психология, здравеопазване, здравна политика, социология и статистика. SHARE има правна форма на Консорциум за европейска научноизследователска инфраструктура (ERIC), учреден съгласно разпоредбата на Регламент 723/2009 на Съвета от 25 юни 2009 г. 7-та вълна на SHARE се финансира от национални, международни и европейски фондове. Присъединяването на новите 8 държави е финансирано изцяло от ЕК.

 

Участие в Европейска инфраструктура:

ИИОЗ-БАН е институционален член на SHARE-ERIC от 30.11.2016. Процедурата по членство на България  предстои да бъде инициирана през  2017 г.

 

Година на включване в изследователска инфраструктура:

През 2011 година SHARE-ERIC получава правен статут на ERIC (Европейска комисия, Решение 2011/166/EU).

През 2016 г. ИИОЗ-БАН става институционален член на SHARE-ERIC.

Координатор:

Институт за изследване на обществата и знанието при Българска академия на науките (ИИОЗ-БАН)

Местоположение на инфраструктурата:

http://www.share-project.org/organisation/share-eric.html

Български консорциум:

Финансов и проектен координатор:

Munich Center for the Economics of Aging (MEA), Max Planck Institute for Social Law and Social Policy, Munich, Germany

 

Научен национален координатор:

Институт за изследване на обществата и знанието при Българска академия на науките (ИИОЗ-БАН)

 

Членове на консорциума:

  • Институт за изследване на обществата и знанието при Българска академия на науките (ИИОЗ-БАН)
  • Националният консорциум предстои да бъде създаден през 2017-2018 с релевантни научни и административни институции като Българска социологическа асоциация, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика.

Област на дейност:

Социални и културни иновации.

Интердисциплинарно, международно, лонгитюдно изследване на здравето, остаряването и пенсионирането.

 

Проект за бюджет за периода 2018-2022:

Общо: 60 милиона лв. (2004-2011)

Общо: 5,3 милиона лв. (2016)

 

Бюджет за България 2016-2018:

Общо от ЕК: 315000 лв. за набиране на данни

Общо: 110 000 лв. национално съфинансиране