Изследвания в областта на управляемия термоядрен синтез /ИТЕР/

Описание и дейности на инфраструктурата

България не разполага с експериментална Токамак установка. През 2006 г. имаше предложение за построяване заедно със специалисти от СУ „Св. Кл. Охридски“ на Токамак на територията на ИЯИЯЕ-БАН. След проведени дискусии и разговори с Евроатом беше решено българските специалисти да участват с проекти и да ползват най-модерните Токамак установки в Европа, тъй като България от 2006 г. е член на ЕВРАТОМ. По този начин финансовите разходи за участие на българските учени в изследванията по управляемия термоядрен синтез ще бъдат незначителни. От 2007 г. до сега наши специалисти участваха в научни изследвания в Института по Физика на Плазмата, Гархинг, Германия, Ядрения център в Карлсруе, В JET  (Joint European Torus), единствения засега в света термоядрен реактор в Кълъм до Оксфорд, Великобритания, Изследователския ядрен център, Киото, Япония, Института по  Плазма в Мадрид, Испания и др.

 

Въздействие/ползи

От ITER e експериментален термоядрен реактор с цел демонстрация на неограничен източник за производство на енергия от термоядрената плазма. Ако този тестов реактор се окаже успешен, ядрения синтез ще се превърне в основен енергиен източник за човечеството. Преработването на морската вода за получаване на изходните продукти за термоядрения синтез е много по-евтино, отколкото преработването на същите количества нефт. Термоядрения реактор ще произвежда екологично чиста електро енергия. Реактора е безопасен от ядрено замърсяване.

Нашите специалисти провеждат изследвания и натрупват знания и умения в областта на управляемия термоядрен синтез. Участниците в проектите както и докторантите имат възможност да участват в дискусии и експерименти на модерни установки в света. Не на последно място е факта, че се дава възможност на младите учени да работят по тази тематика в наши научни институти в България. Осъществява се сътрудничество по един изключително удобен начин с най-добрите специалисти в областта на управляемия термоядрен синтез от ЕС както и държави извън ЕС, имащи споразумения с Евратом за термоядрен синтез.

Асоциацията EURATOM–INRNE включва ИЯИЯЕ, Институт по Физика на Твърдото Тяло, Институт по Електроника, Софийския Университет и Техническия Университет, София.

(2014-2020), EUROFUSION–INRNE е страна, участник в Европейския Консорциум  EUROFUSION включващ 28 Европейски страни и Швейцария.

ИЯИЯЕ е базовата организация, Другите участници съгласно клаузите на Европейския Консорциум EUROFUSION участват като трети страни, при същите условия както ИЯИЯЕ.

 

Участие в европейска инфраструктура

 

През 2006 год. България подписа договор с ЕВРАТОМ за създаване на Асоциация ЕВРАТОМ-ИЯИЯЕ. Асоциацията през периода 2007-20013 участва с проекти чрез Договор с ЕВРАТОМ (CoA – Contract of Associations).

От 01-01- 2014 г. INRNE-EUROFUSION е участник в Европейският Консорциум EUROFUSION, участието е чрез GRANT AGREEMENT.

Horizon 2020 – EURATOM Consortium EUROFUSION. Изследвания по управляем термоядрен синтез.

Българските специалисти участват в различни проекти изброени по-горе в област на дейност. PWI -Plasma Wall Interaction, Diagnostics, Heating and Current Drive, Energy and particle, confinement/ transport systems,  Theory and modelling, Development of High-Temperature superconductors for DEMO, Collective training of young engineers and scientists in field of thermonuclear plasma. Подготовка на магистри и докторанти от областта на управляемия термоядрен синтез.

Година на включване:

 От 2004 год до 2006 год ние участвахме с договори по линия на Cost Share Actions (CSA).

През 2006 год. България подписа Договор с ЕВРАТОМ за създаване на Асоциация ЕВРАТОМ-ИЯИЯЕ. Асоциацията през периода 2007-20013 участва с проекти чрез Договор с ЕВРАТОМ (CoA – Contract of Associations).

От 01-01- 2014 г. INRNE-EUROFUSION е участник в Европейският Консорциум EUROFUSION, участието е чрез GRANT AGREEMENT.

 

 

Координатор:

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика БАН

София -1784, Бул. „Цариградско Шосе“ № 72,

http://www.iter.org;

http://www. f4e.europa.eu.

 

Местоположение на инфраструктурата:

ITER е позициониран в Южна Франция, в центъра на Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) в Кадараш. На това място вече има изграден Tокамак (Tore Supra).

 

Български консорциум:

Финансов координатор

Министерство на образованието и науката

 

Научен  координатор 

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика БАН

Членове на консорциума:

 

Асоциацията EURATOM–INRNE включва ИЯИЯЕ, Институт по Физика на Твърдото Тяло, Институт по Електроника, Софийския Университет и Техническия Университет, София.

(2014-2020), EUROFUSION–INRNE е страна, участник в Европейския Консорциум  EUROFUSION включващ 28 Европейски страни и Швейцария.

ИЯИЯЕ е базовата организация, Другите участници съгласно клаузите на Европейския Консорциум EUROFUSION участват като трети страни, при същите условия както ИЯИЯЕ.

 

Област на дейност:

Енергия

 

Проект за бюджет за периода 2018-2022:

570 000 евро

Приходи:

Чрез участието на българските специалисти в Европейски проекти  от консорциума  EUROFUSION, планираните бюджетни разходи могат да бъдат възстановени на България. Част от разходите за апаратура, консумативи, както и за научни командировки се финансират от EUROFUSION. Признават се и 25% недиректни разходи по проектите. EUROFUSION финансира 100% разходите за закупуването на компютри, принтери и консумативи както и участието на докторантите в конференции и школи по управляем термоядрен синтез, които са одобрени от комисия на EUROFUSION.