Покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2024 г. между България и Китай (изследователски проекти)“

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2024 г. между  България и Китай (изследователски проекти)”.

Целта на настоящата процедура е подкрепа на дейности, свързани с международно научно-техническо сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и държавите, включени в Годишната оперативна програма на Фонд „Научни изследвания“, в съответствие със съответните двустранни договорености и националните законодателства на всяка от държавите.

Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за международно научно-техническо сътрудничество с оглед придобиване на нови знания,  насърчаване на научния обмен между държавите и мобилността на учените, както и да се подпомага развитието на тесни връзки и сътрудничество между научни организации от Република България и съответната държава. Допустимите кандидати – научни организации от Република България, са определени в Годишната оперативна програма на Фонда и в настоящите Общи насоки. Конкретните условия, допустимите дейности, областите на сътрудничество, срокове за кандидатстване и финансиране, както и други специфични условия по всяко от споразуменията са регламентирани в Допълнение „Специфични условия“ към документацията на настоящата процедура.

Конкурсите с различните държави в рамките на процедурата се обявяват съгласно взаимната договореност между Министерството на образованието и науката на Република България и партниращата институция от държавата партньор.

Научните области, в които ще бъдат финансирани проектите, са:

  • Устойчиво селско стопанство, храни и биотехнологии;
  • Информационни и комуникационни технологии;
  • Здраве и биомедицина.
  1.  Общ бюджет на конкурса:

Прогнозният общ бюджет на конкурса е 900 000 лв., от които 450 000 лв. ще бъдат изплатени от бюджета на Фонда за 2024 год.

  1.  Минимален и максимален размер на финансирането за конкретен проект:
    Общият размер на финансирането за всеки индивидуален проект по настоящата процедура следва да бъде съобразен с допустимите разходи и да бъде в следните граници:

1)   Минималната сума за всеки отделен проект е 200 000 лв.
2)    Максималната сума за всеки отделен проект е 300 000 лв.

  1.  Срок за изпълнение на проекта:

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36 месеца.
За начална дата на проекта се счита датата на подписване на договора за финансиране.

  1.  Срок за подаване на проектните предложения

Проектните предложения  се подават по електронен път към Фонд „Научни изследвания“ в програма СУНИ до 17:30 часа на 05.06.2024 г.

Подробна информация можете да намерите на уебсайта на Фонд „Научни изследвания.