Обединен институт за ядрени изследвания (ОИЯИ, гр. Дубна)

 

Описание и дейности на инфраструктурата

В състава на ОИЯИ влизат 7 лаборатории, всяка от които по мащаби на изследванията и състав на персонала се равнява на голям научно-изследователски институт. В Института има изградена и функционира уникална научно-изследователска база. ОИЯИ разполага със: свръхпроводящ ускорител Нуклотрон, ускоряващ протони, деутрони и тежки йони до енергии 4.5 GeV/нуклон; циклотрони У-250 и У-400 за ускоряване на тежки йони до енергии 30 MeV/нуклон; силноточен цикличен ускорител Фазотрон, ускоряващ протони до енергия 660 MeV, който се използва и за протонна терапия; импулсен реактор на бързи неутрони ИБР-2, осигуряващ интензивни неутронни снопове за изследвания по физика на кондензираната материя; мощни високопроизводителни изчислителни комплекси. В момента в ОИЯИ се реализират няколко крупни инфраструктурни проекта:

– изгражда се ускорителен комплекс с насрещни снопове от тежки йони NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) с проектна цена около 500 млн. $;

– създава се фабрика за свръх-тежки елементи на базата на циклотронния ускорителен комплекс на Лабораторията за ядрени реакции (проектна цена около 80 млн. $);

– създава се детектор за космически неутрина в езерото Байкал с обем около 1 млрд. куб. м. (проектна цена около 50 млн. $).

Въздействие / ползи:

От членството в ОИЯИ страната ни получава мощни импулси за развитието си в различни посоки. На първо място, това е подготовката на кадри за науката и висшето образование.  През годините там са работили над 400 български физици, математици, химици, инженери, биолози и др. Ежегодно около 100 учени от България посещават лабораториите на ОИЯИ за кратки и средносрочни командировки В ОИЯИ от българи са защитени над 20 дисертации за придобиване на научната степен „Доктор на науките” и над 85 дисертации за научната степен „Доктор”, десетки други дисертации са защитени у нас върху материал, получен там. За срок от три и повече години в ОИЯИ са работили 5 наши академици и член-кореспонденти, десетки професори и доктори на науките. Стотиците българи, работили в Института, впоследствие са ръководители на институти, катедри, звена, водещи изследователи и преподаватели в Българската академия на науките, Софийския университет, Пловдивския университет и много други.

Големи прибори, доставени в ИЯИЯЕ от ОИЯИ:

1. Магнитен алфа-спектрометър. Монтиран е на канал на експерименталния реактор ИРТ-1000. Приборът е използван за изследване на фината структура на алфа-спектрите на изотопи на тежки и редкоземни елементи;

2. Магнитни бета-спектрометри (2 броя). Монтирани в сутерена на ИЯИЯЕ. Използвани са за измерване на енергетични спектри на електрони на вътрешна конверсия. С тяхна помощ е изследвана структурата на възбудените състояния на изотопи на редкоземни елементи, като мишените са получавани от установката ЯСНАП, ОИЯИ-Дубна или са облъчвани на реактора ИРТ-2000;

3. Магнитен мас-спектрометър. Монтиран в сутерена на ИЯИЯЕ. Използван за определяне на възраст (геохронология) по оловно-изотопния метод. С този прибор са изследвани геоложки проби от руди от почти всички находища в България. С данните от изследванията е установен местният произход на повечето от откритите в България праисторически (енеолитни) оръдия на труд.

Голяма част от инфраструктурата на компютърната мрежа на центъра

по физически науки на БАН е създадена с материалната помощ и участието на специалисти от ОИЯИ.

В следващите три години с помощта на специалисти от Лабораторията по информационни технологии на ОИЯИ ще бъде реализиран проект, финансиран до голяма степен от членския внос на Република България в ОИЯИ. В резултат на това в Центъра за физически науки на БАН и в Софийския университет ще бъдат изградени и пуснати в действие облачни компютърни структури, свързани по между си и със съответната структура на ОИЯИ, с което рязко ще се повиши ефективността на научните изследвания в участващите институции,

особено на извършваните съвместно такива.

ОИЯИ финансира провеждането на важни международни научни форуми в България. Такива са редовно провежданите (през година)

Международна школа по ядрена и неутронна физика и ядрена енергетика и Международен симпозиум по ядрена електроника и компютърни технологии. В тях взимат участие водещи специалисти

от цял свят, което дава възможност на широк кръг български учени да се запознаят с най-новите резултати и тенденции на развитие на съответните изследвания.

От десет години насам Агенцията за ядрено регулиране, съвместно с ИЯИЯЕ-БАН и ЮЗУ „Н. Рилски”, организира „Дни на ОИЯИ в България”. Това е школа за българските студенти по физика от различни ВУ, които в продължение на една седмица слушат лекции от водещите учени на ОИЯИ за най-новите резултати и насоки на изследвания в основните области на ядрената физика и физиката на елементарните частици. От 2015 год. Школата е международна. Финансирането й е отново за сметка на членския внос на Р България в ОИЯИ.

Ежегодно по няколко български студенти взимат участие в летни студентски практики, а няколко български учители по физика повишават своята квалификация в специални курсове, организирани от Учебно-научния център на ОИЯИ.

 

Тип на инфраструктурата

Международен научно-изследователски институт – междуправителствена организация, в която членуват 18 държави: Азърбайджан, Армения, Белорусия, България, Виетнам, Грузия, Казахстан, КНДР, Куба, Молдова, Монголия, Полша, Русия, Румъния, Словакия, Узбекистан, Украйна, Чехия и 6 асоциирани страни: Германия, Египет, Италия, Сърбия, Унгария, РЮА.

 

Координатор:

Агенция за ядрено регулиране

Местоположение на инфраструктурата:

http://www.jinr.ru

гр. Дубна, Московска област, Руска федерация

 

Български консорциум:

Финансов координатор:

Министерство на образованието и науката

Научен координатор:

1.  Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика

2.  Институт по физика на твърдото тяло

3.  Институт по електроника

4.  Институт по математика и информатика;

5.  СУ „Св. Климент Охридски“: Физически факултет, Факултет по математика и информатика, Факултет по химия и фармация;

6.  ПУ „Паисий Хилендарски“: Физически факултет;

7.  ЮЗУ „Неофит Рилски“: Природо-математически факултет;

8.  ШУ „Еп. Константин Преславски“: Факултет по природни науки;

9.  Национален център по радиобиология и радиационна защита.

Област на дейност:

Природни и инженерни науки

Проект за бюджет за периода 2018-2022:

1 042,3 млн. $

Приходи: За периода 2014-2015 общо – 1 097,9 хил. $