Споделете най-добрите си практики по време на дискусиите за валоризация на знанията в ЕС през 2024

Тествали ли сте практика, която превръща знанията и резултатите от научните изследвания в действителни решения, създаващи обществена и/или икономическа стойност? Може ли вашата практика да вдъхнови други участници във валоризацията на знанието и да бъде възпроизведена от тях?

Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия организира поредица от „EU Knowledge Valorisation Talks“ през 2024 г., за да покаже вдъхновяващи практики и да обмени опит между участниците във валоризацията от цяла Европа.

ЕК организира онлайн дискусии за практики за валоризация, свързани с изкуствения интелект (ИИ), сигурността на научните изследвания и социалните и хуманитарните науки.

ИИ и други цифрови технологии: революция във валоризацията на знанията? – 27 юни 2024 г. 

Изкуственият интелект и други цифрови технологии променят начина, по който управляваме научните си знания и ги предоставяме за ежедневна употреба – независимо дали става дума за бизнес, публична администрация, образование или други области на обществения живот. Взаимодействието между изкуствения интелект и управлението на интелектуалните активи непрекъснато се разраства – от проучването на резултатите до изготвянето на патенти и изобретения с помощта на изкуствен интелект. Търсим успешни практики за използване на ИИ и други цифрови инструменти за валоризация на знанията. Какви цифрови стратегии и инструменти сте разработили и използвате ли ги в момента, за да анализирате по-бързо и по-ефективно резултатите от научните изследвания и научните знания за техния икономически потенциал и да ги направите годни за внедряване? Какви принципи и насоки сте установили, за да гарантирате отговорно и устойчиво прилагане на тези ИИ/цифрови инструменти за валоризация на знанията?

Сигурност на научните изследвания: справяне с риска при управлението на интелектуалните активи – 24 септември 2024 г. 

Съвместното създаване и взаимовръзките между всички участници в екосистемата на НИИ са от съществено значение за извличане на по-голяма стойност от знанията. Въпреки това международното сътрудничество в областта на НИИ може да крие рискове, свързани с потенциално нежелано прехвърляне и крайно използване на интелектуални активи, злонамерено влияние и нарушения на етичните норми или почтеността. Търсим успешни практики за отговорно управление на интелектуални активи, които балансират между откритост и защита, за да се справят с опасенията, свързани със сигурността на научните изследвания в международните сътрудничества. Какви стратегии, инструменти или насоки е разработила вашата организация за идентифициране, оценка и намаляване на потенциалните рискове за сигурността на научните изследвания, свързани с интелектуалните активи, разработени в рамките на международно сътрудничество? Какъв вид подкрепа предоставя на изследователите, техните екипи и всички заинтересовани лица? Как вашата организация повишава осведомеността относно проблемите на сигурността на научните изследвания?

Социални и хуманитарни науки: неизползван потенциал за иновативни решения и по-добри политики – 19 ноември 2024 г. 

Социалните и хуманитарните науки (СХН) често са пренебрегвани в усилията за остойностяване на резултатите от научните изследвания, въпреки големия им потенциал. Създавали ли сте практики в подкрепа на създаването на стартъп или спин-оф базирани на изследвания в областта на СХН? Какви мерки и инструменти сте приложили, за да сте сигурни, че резултатите от СХН са взети предвид при разработването на практически решения и разработването на политики (на местно, регионално, национално равнище) или може би на стандарт? Споделяйки най-добрите си практики, можете да помогнете за стимулиране на валоризацията на SSH изследванията и да откриете възможности за свързване с колеги.

Крайният срок за изпращане на материали е 10 май 2024 г. Повече информация може да намерите тук