Съхранение на енергия и водородна енергетика (СЕВЕ)

Описание на инфраструктурата:

 Инфраструктурата покрива изцяло  приоритетите на Стратегия 2020 и осигурява условия за интегрирането на България в изпълнението на Европейския стратегически план за нисковъглеродни енергийни технологии (SET-Plan). Тя обединява активните български научни центрове, работещи в дефинираната зона с тяхната налична база (научно оборудване, експертиза, изследователски и иновационен потенциал, международно сътрудничество) за съвместна научно-приложна дейност в една изключително актуална както за европейската, така и за българската икономика зона – производство, съхранение и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници и ускорено навлизане на водородните технологии в различни сфери на икономиката. Ще бъде осигурено координирано целево надграждане, съобразено с принципа на интелигентната специализация и специфика на отделните географски райони в страната, което ще включва:

 • поетапно модернизиране и разширяване на 4 разпределени тематични лаборатории (изградени на базата на 15 съществуващи лаборатории), в т.ч. създаване на електронна инфраструктура за дигитализиране на експерименталните процеси (VRIMS);
 • създаване на лаборатория (НА ЧИЯ ТЕРИТОРИЯ) за сертифициране на батерии, която ще запълни една празна ниша на национално и на  регионално ниво;
 • изграждане на обща лаборатория за изпитвания на батерии и горивни клетки (компоненти и системи) за електромобили и за съхранение на енергия, в т.ч. включването им в мрежата или към възобновяеми източници на енергия.

Тематичната  ориентация на инфраструктурата ще гарантира среда за публично-частно партньорство, за тясно сътрудничество със стабилната национална батерийна индустрия и експертна подкрепа за навлизането и ефективното прилагане на новите водородни технологии. Тя ще създаде нова генерация специалисти в областта и ще съдейства за популяризиране на иновативните технологии.

 

Научен и технически екип на научната инфраструктура:

Над 20

 

Въздействие / ползи:

Методи, съоръжение и технология за замяна на невъзобновяемите суровини и изкопаемите горива с използването на възобновяеми, основани на отпадъчна биомаса

 • Хибридни литиево-натриево йонни батерии с по-евтини електродни материали
 • Нови биоелектрохимични системи и трансфер на ноу-хау към потенциални потребители
 • Алгоритъм и изготвяне на дигитална база данни за управление и координиране на експерименти, провеждани в разпределената научна инфраструктура
 • Създаване и усъвършенстване на процеси, съоръжения и технологии за повишаване на суровинната и енергийната ефективност на действащи и новосъздадени предприятия
 • Хибридна система (батерия/горивна клетка) за непътен транспорт (електрокари, воден транспорт)
 • Бази данни за съхранение и транспорт на данни, образи и други информационни продукти (уеб библиотека)
 • Платформа за електронно обучение
 • Устройство за допълнително енергийно автономно захранване на транспортни средства
 • Технология за интегрирано управление на отпадъците (битови, промишлени, опасни), съчетано с използването им като възобновяеми суровини и източник на енергия
 • Технология за оловни батерии за захранване на велосипеди и скутер (в завод Искра-Пазарждик)
 • Технология за производство на водород чрез електролиза или реформинг за зарядна водородна станция (Аденчър, Самел)

Тип на инфраструктурата:

„Съхранение на енергия и водородна енергетика“ е разпределена национална научна инфраструктура (НИ СЕВЕ), която обединява 9 структурни звена – 5 научни института и Центъра за иновации на БАН и три университета (в София, Пловдив, и Благоевград). Тя има подчертано интердисциплинарен характер с научна и научно-приложна компетентност в няколко научни области – електрохимия, физикохимия, физика, материалознание, органична химия, корозия, биоелектрохимия, инженерни науки.

Участие в европейска инфраструктура:

 • Мрежа комуникации в област полимери за Централна и Източна Европа – CEEPN
 • Европейски интернет център по импедансна спекстроскопия – EICIS
 • EERA съвместни програми „Горивни клетки и водородни технологии“ и „Съхранение на енергия“. Активното участие в тази структура цели да стимулира подкрепа от страна на ЕК за фундаментални изследвания в областта, както и изграждане на единна европейска научна политика на национално ниво, т. е. подпомагане разработването на национална стратегия, съобразена както с европейските приоритети, така и с националните интереси.
 • НИ СЕВЕ е в синергизъм и с други европейски програми и инфраструктури: Intelligent Cities and Communities, Smart, Green and Intelligent Transport, TEN-T, ECCSEL, EU-SOLARIS.

 

Година на включване в европейската инфраструктура: 2008 г.

 

Координатор:

Институт по електрохимия и енергийни системи – БАН

 

Местоположение на инфраструктурата:

Разпределена инфраструктура: София (БАН, МГУ, ХТМУ), Благоевград, Пловдив

http://iees.bas.bg/bg

 

Български консорциум:

Финанансов координатор:

Министерство на образованието и науката

Научен координатор:

Институт по електрохимия и енергийни системи – БАН

Членове на консорциума:

 • Единен център за иновации на БАН
 • Институт по полимери (ИП – БАН)
 • Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ (МГУ)
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” – Лаборатория по биоелектрохимия (ПУ)
 • Химикотехнологичен и металургичен университет- Център по водородни технологии (ХТМУ)
 • Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници (ЦЛСЕНЕИ – БАН)
 • Югозападен университет „Неофит Рилски” – Иновационен център за екоенергийни технологии (ИЦЕЕТ-ЮЗУ)

 

Област на дейност:

Енергия

 

Проект за бюджет за периода 2018-2022:

Общо: 33.1 млн. лв.

 

Приходи

20 млн. лв.