Еко и Енергоспестяващи технологии

Описание на инфраструктурата:

Научноизследователска, научно – приложна, иновативна и приложна дейност, които да се осъществява в рамките на научната инфраструктура „Еко и енергоспестяващи технологии“, свързана с: машиностроене и уредостроене, CAD/CAM/CAE, лазерни технологии, системи за разпознаване на материали и среди, електроника и автоматика, електромобили, фотоволтаични системи, енергийно ефективни осветителни системи, соларотермични, вятърни и хибридни системи, акредитирани измервания и  изпитвания в областите на дейност. Научната инфраструктура ще създаде иновационна среда, която ще позволи прилагането на ноу-хау в ТУ-Габрово и партньорските организации при създаването на еко и енергоспестяващи интелигентни технологии, машини и оборудване, специализирани детайли и възли, системи за разпознаване на среди и материали, лазерни системи, акредитирани измервания, изпитвания и експертизи.

 

Научен и технически екип на научната инфраструктура:

Над 100

 

Въздействие / ползи:

Научните и научно – приложните резултати от работата на научната инфраструктура ще намерят приложение в индустриалните предприятия от преработващата промишленост в браншове, като: машиностроене, електроника, автоматика и роботика, уредостроене, електротехника, електромобили, енергетика и възобновяеми енергийни източници. Географското разположение на Габрово, дава възможност за бърз достъп на индустриални предприятия от региона и цялата страна до научните резултати, включително консултации на място, преглед на образци и прототипи, измервания, изпитвания и експертизи. Научната инфраструктура ще даде възможност за производство на уникални и високоточни елементи, детайли, възли, системи, включително резервни части, а освен това ще могат да се извършват прецизни измервания и изпитвания. Това ще даде възможност на фирмите да не инвестират средства за прецизна техника, която няма да могат да натоварят технологично. В много от случаите, бързото решаване на проблемите в производството прави предприятията по-конкурентоспособни.

 

Тип на инфраструктурата:

Концентрирана – съсредоточена на едно място

 

Участие в европейска инфраструктура:

Технически университет – Габрово е член на Европейската асоциация на университетите /EUA/. Кандидат член е на Университетския енергиен клъстер, основан през 2015 г., с цел да се направи общоевропейско картографиране на университетските  образователни и изследователски дейности в областта на енергетиката.

Координатор:

Технически университет – Габрово

Местоположение на инфраструктурата:

Габрово

Български консорциум:

Потенциални участници в бъдещ консорциум са партньорски научни организации като Технически университет – София, Технически университет – Варна, Българска академия на науките, Русенски университет „Ангел Кънчев“

Област на дейност:

Енергия

Проект за бюджет за периода 2018-2022:

Общо: 11.9 млн. лв..

Приходи

0.5 млн. лв.