Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура (Euro-Argo)

Описание на инфраструктурата:

 

Състои се от четири тематично обединени научни модула:

 1. Научноизследователски флот;
 2. Национална оперативна морска обсервационна система;
 3. Високопроизводителен изчислителен комплекс;
 4. Изследователски лабораторен комплекс.

Всеки от модулите представлява разграничена на функционална база част от научната инфраструктура и се състои от отделни елементи, физически разпределени в различни научни организации в района на гр. Варна. Модулите включват: научно оборудване, съоръжения, бази данни, специализирани научни лаборатории и центрове, свързани в компютърна мрежа и необходими на научната общност, за да се провеждат модерни, висококачествени и конкурентни научни изследвания, трансфер, обмен и защита на научното знание.

Основните сфери на изследване се обобщaват в следните групи:

– Хидродинамика на бреговата зона (ветрово вълнение в дълбока и плитка вода, ветро-вълнови климат, моделиране на ветровото вълнение), лито- и морфодинамика на бреговата зона (седиментен транспорт, съвременни промени на профила на подводния брегови склон, динамика на плажовете и кадастър) и управление на бреговата зона;

– Морска физика (морска хидрология, водна циркулация, течения, моделиране на процесите в полузатворени и затворени басейни – Черно море, Каспийско море, Егейско море);

– Морска биология и екология (фитопланктон и зоопланктон, макрофитобентос и зообентос, оценка състоянието на рибните ресурси, биоразнообразие);

– Морска химия (мониторинг и анализ на хидрохимичните компоненти на морската, речната и езерната среда, индикатори на екологичното състояние на морската среда: биогенни елементи, кислород, тежки метали във водите и седиментите);

– Морска геология и археология (гeoложки, геофизични и геохимични проучвания, геоложко картиране, геоморфоложки и тектонски процеси, древни морски брегове);

– Океанскои технологии (разработване, поддръжка и обслужване на океански инструментариум, специализирани и прецизни устройства и системи)

– Център за океанографски данни (събиране, качествен контрол, обработка, съхранение, архивиране и разпространение на океанографски данни и информация).

 

Научен и технически екип на научната инфраструктура:

Над 50

 

Въздействие / ползи:

 Океаните и моретата са ключът към климатичните промени и времето, влияещи се от теченията и промяна на температурата в големите водни басейни.

Системата ARGO е уникална разработка, чрез която е възможно да се измерва промяната на солеността и температурата и тяхното съхранение, промяната в теченията и възможността океаните и моретата да абсорбират излишния въглероден диоксид от атмосферата.

ARGO е съществен компонент на програмата Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (ГМООС) и по-специално в частта за морски изследвания. ГМОСС е инициатива за наблюдение на Земята, осъществявана под ръководството на Европейската общност и реализирана в партньорство с държавите-членки. Наблюдението на Земята позволява събирането на информация относно физичните, химичните и биологичните системи на планетата или т.нар. мониторинг на природната среда.

Ползите за България от участието в EURO-ARGO могат да се групират в следните основни направления:

 • Изграждане на център за изследване на различни фактори, влияещи на морската среда и нейното опазване;
 • Бази данни и мониторинг на промишлено важните видове риби с цел определяне на техните запаси и с оглед на рационалната им експлоатация, както и запазване на биоразнообразието;
 • Развитие на компетенциите и инфраструктурата в областта на морските технологии и по-специално с приложение при морския и бреговия инженеринг, аеродинамика и водния транспорт;
 • Подобряване на съществуващите технологии за предотвратяване на замърсяването от морския транспорт и петролни разливи;
 • Разработване на апаратура и технологии за събиране на разливи от мазут, нефт и други замърсители при инциденти над и под водата;
 • Участие в различни европейски мрежи и технологични платформи за обмен на данни и съвместни научни програми;
 • Подобряване на методите за научно обучение и квалификацията на млади хора в областта на морските науки и технологии;
 • Изграждане на модерни лаборатории и центрове с оглед конкурентно присъствие в европейските мрежи и програми в областта на морските изследвания и технологии;
 • Разработка на преоперационни и климатични числени модели на физикохимични и екологични параметри в крайбрежната и откритоморската зона;

Оценка на климатичните промени в повърхностните и дълбоките слоеве.

 

Тип на инфраструктурата:

Разпределена – организирана като мрежа от ресурси

Изследователската инфраструктура обединява усилията на всички участници от проекта, които разполагат със свои звена, както по продължение на цялото Черноморско крайбрежие на Република България, така и изследователски центрове в вътрешността й (Национален институт по метеорология и хидрология, Институт по металознание, съоръжения и технологии). Чрез реализирането на дейностите по проекта ще се създаде възможност за обединяване на тези ресурси, тяхната оптимизация и последващата им дейност като организирана мрежа от ресурси.

Участие в европейска инфраструктура:

МАСРИ (MASRI) е инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура Euro-Argo. Проектът е част от Националната пътна карта за научна инфраструктура (2017 – 2023 г.) на Република България.

MASRI е разработен в съответствие с основни европейски инициативи  и инфраструктури:

 • Euro-Argo Infrastructure,
 • WATERBORNE – The European Technology Platform,
 • ECMAR – European Council for Maritime Applied R&D,
 • ITTC – International Towing Tank Conference,
 • EUROFLEETS network,
 • SEADATANET network,
 • ESONET – European Seas Observatory Network,
 • GeoSeas,
 • BLACK SEA SCIENTIFIC NETWORK,
 • Mediterranean and Black Sea Technology Platform for Maritime and Marine Research Innovation and Training,
 • JERICO,
 • DANUBIUS-RI,
 • Fix03,
 • EMSO,
 • Copernicus/MyOcean.

 

Координатор:

Институт по океанология

Местоположение на инфраструктурата:

гр. Варна

http://www.io-bas.bg/

 

Български консорциум:

Финансов координатор:

Министерство на образованието и науката

Научен координатор:

Институт по океанология – Българска академия на науките

Членове на консорциума:

 • Софийски университет „Св.Кл.Охридски”;
 • Национален институт по метеорология и хидрология, БАН
 • Център по хидро и аеродинамика, Варна към Института по металознание, съоръжения и технологии, БАН
 • Институт за рибни ресурси, ССА
 • Висше военноморско училище “Н. Й. Вапцаров”, Варна
 • Технически университет – Варна; Медицински университет – Варна;)

 

Област на дейност:

Околна среда.

Проект за бюджет за периода 2018-2022:

Общо: 66 млн. лв.

 

Приходи

33.2 млн. лв.