Научна инфраструктура по клетъчни технологии в биомедицината (НИКТБ)

Описание на инфраструктурата:

 

НИ КТБ  е обединение с обществено-полезна цел от научни и професионални организации за извършване на съвместна научно-изследователска, научно-приложна и образователна дейност в областта на клетъчните биотехнологии с приложение в хуманната репродуктивна и регенеративна медицина. Научната инфраструктура обвързва четирите основни фактора, необходими за изграждането на динамичен икономически модел с цел устойчиво развитие на науката и нейната приложимост в индустрията с цел здравна превенция и подобряване на качеството на живот. В областта на образованието НИ КТБ извършва разпространение на знанието чрез фундаментално обучение и учене през целия живот, дисеминация, курсове и конференции представящи всички дейности, свързани с изследването, преподаването и формирането на знание в областта на клетъчните биомедицински технологии. Основна задача е създаването на иновации, основани на висококачествени научни изследвания, приложни продукти и услуги, трансфер на знания и умения, обмен и достъп до съоръжения между отделните звена и другите институции. НИ КТБ е социално ангажирана с демографски и здравни проблеми между които насърчаване на доброволчеството и донорството, подпомагане на нискодоходни социални групи и хора в затруднено положение за достъп до иновативно здравеопазване и сътрудничество за социална образованост, защита и благополучие.

НИ КТБ има за цел създаването на експериментално-развоен поток от най-ново поколение за извършване на изследователска, диагностична и терапевтично ориентирана дейност, позволяваща следните дейности:

–           получаване, ин-витро анализ и криобанкиране на полови клетки (гамети), репрограмирани и стволови клетки, тъкани и др. биологични обекти;

–           анализ на единични и редки специфични клетъчни популации, органели и нано структури, поведение на клетки, клетъчни функции и механизми на сигнализация;

–           анализ на целия геном за оценка на генетичната основа, анализ на цял или прицелен транскриптом за оценка на експресията на всички или голяма група гени, позволяващ получаване на нуклеотидни последователности с голяма плътност на прочита, с висока степен на точност и възможност за проследяване на малки популации от клетки съдържащи единични мутации или нови фузионни генетични феномени;

–           анализ на метаболитен профил (метаболом), с цел неинвазивно проследяване и изучаване развитието на ембриони за експериментални и клинични цели, корелиране на промени в метаболома с изменения в генома и протеома;

–           анализ на протеом на ембриони, гамети и тъкани за определяне пълния профил от функционални белтъци свързан с определени фази на ембрионалното развитие (диагностична употреба), репрограмирани и стволови клетки;

–           анализ на липиден профил (липидом) на биологични мембрани на репрограмирани, ембрионални стволови клетки и гамети, изследване поведението на специфични лиганди и рецепторни молекули;

–           генериране на синтетични генни продукти и вграждането им в генома на стволови клетки с цел поправка на патогенна мутация и/или терапевтично приложение на стволови клетки;

–           геномно редактиране на клетки с цел получаване на популации с правилната индел мутация (инсерция на нов „поправен“ ген или делеция на мутирал ген);

–           селектиране на стабилни геномно редактирани клетки, специфично диференцирани стволови клетки, антитяло продуциращи клетки и др.

Възможностите за развитие на НИ КТБ са свързани със:

  • съзвучие на изследователските направления с националните и Европейските политики и стратегически приоритети в областта на здравето и качеството на живот;
  • повишени обществени и бизнес нагласи и разбиране за НИРД инвестиции в приложна клетъчна медицина, особено с развитието на епигеномиката и осъзнаването на директното влияние на репродуктивните технологии върху глобалния епигеномен ландшафт;
  • дефинирани приоритети областта на здравето и храните в актуализираната Национална стратегия за наука и интелигентна специализация;
  • развитието на нови международни мрежи на партнъоските организации позволяващи достъп до апаратура за образни и омикс изследвания, което се отразява в по-високи наукометрични показатели;
  • наличие на патенти, висока концентрация на изследователи с международен академичен и професионален опит.

  

Научен и технически екип на научната инфраструктура: 

500

 

Въздействие/ползи:

Очакваните ползи от функционирането на НИ КТБ са в сферата на иновациите, трансфера на знание и предоставянето на висококачествени биомедицински услуги. В НИ КТБ е налична експертиза, която е в състояние да осигури  достъп до научните и технологичните постижения за широк кръг от потребители, които след това могат да развиват и използват технологиите в нови продукти, процеси, приложения, материали или услуги в сферата на репродуктивната и регенеративната медицина.

 

Участие в европейска инфраструктура

Установени контакти и иницииран процес на присъединяване към  Европейската

инфраструктура за транслираща медицина (EATRIS), част от ESFRI през 2015 год.

Година на присъединяване към EATRIS-ERIC –  2018

Национално председателство на ЕАТРИС-България – 2019

Координатор:

ДЗЗД Алианц за клетъчни технологии – АКТ

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Биологически Факултет, СУ  „Св. Климент Охридски“ –

Бул. Драган Цанков 8, 1164 София

http://www.alliancecelltechnologies.eu/

 

Български консорциум

Участници в консорциума:

– Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“

– Институт по Биология и Имунология на Размножаването – БАН

– Институт по Биофизика и Биомедицински Изследвания – БАН

– Съвместен геномен център ООД, София

– Медицински център „РепроБиоМед“ ООД, София

– Ин витро Медицински АГ център „Димитров“, ЕООД

– Сдружение Българска Асоциация по Репродуктивна Човешка Ембриология (БАРЧЕ);

– Сдружение Българска Асоциация по Регенеративна Медицина (БАРМ)

– Сдружение АКТ- Алианц за Клетъчни Технологии

– Институт по Регенеративна Медицина ООД

 

Научен координатор

Софийски Университет „Св. Кл. Охридски“

 

Област на дейност:

 Здраве и храни

 

Проект за бюджет за периода 2018-2022:

24 млн. лв.