Център за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите (EuroBioImaging)

Описание на инфраструктурата:

Euro-BioImaging е проект за създаване на общоевропейска инфраструктура за научни изследвания от Европейския стратегически форум на основата на Пътната карта за научноизследователски инфраструктури (ESFRI). Инфраструктурата представлява множество центрове – възли за осъществяването на фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите. Центърът за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите (Euro-BioImaging) e единственият препоръчан за изграждане възел на консорциума Еuro-BioImaging в Югоизточна Европа.

Центърът за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите към EuroBioImaging консорциум има за цел  изграждане на инфраструктура за съвременна микроскопия, която да осигури на българските изследователи свободен достъп до иновативни технологии за получаване на изображения. Центърът ще предоставя достъп до следните авангардни микроскопски техники:

  1. Мултифотонна и конфокална сканираща микроскопия Този тип система, която в момента не е налична в България, позволява, наблюдение с висока резолюция дълбоко в тъканите на организмите
    Лазерна микро – дисекция позволява разделяне на раковите клетки от нормалната тъкан с висока прецизност за последващи изследвания и диагностика.
    3. Light sheet микроскопия (SPIM) е нова техника, с голям потенциал, която позволява заснемането на тримерни изображения на клетки и малки организми в продължение на дни без фото – токсичност.
    5. Високо – производителната флуоресцентна микроскопия дава възможност за едновременно изследване ефекта върху нормални и ракови клетки на хиляди биологично активни химични съединения с потенциално използване в медицината.

Научен и технически екип на научната инфраструктура

Над 50

 

Въздействие / ползи:

Изграждането на инфраструктурата ще даде възможност на изследователите да се възползват от авангардни техники: микроскопия за наблюдение на фиксирани и живи клетки за изследване в областта на биологията, медицината и биотехнологиите.

Осигуряването на свободен достъп до съвременни микроскопски технологии посредством създаването на Център за съвременна биомедицинска микроскопия като част от международната инфраструктура Euro-BioImaging ще увеличи възможностите българските учени да развиват както фундаментални научни изследвания, така и развойна дейност. Изграждането на система за споделяне на технологии и съоръжения между науката и бизнеса ще улесни концептуалната и технологичната интеграция на биомедицинските изследвания на България в ЕС.

В дългосрочен план ще се стимулира създаването на биомедицински продукти със защитена интелектуална собственост като лекарствени продукти, други биологично – активни вещества, тестове с приложение в диагностиката и криминалистиката и др. Ще се разширят възможностите за трансфер на знания от сферата на науката в сферата на производството за превръщане на технологичния замисъл в реална производствена технология на продукти с висока добавена стойност. Тази научна инфраструктура ще увеличи конкурентоспособността на българската икономика в областта на здравето и биотехнологиите и ще подпомогне изграждането на модерна икономика, базирана на знание и научни постижения.

 

Участие в европейска инфраструктура:

 Центърът за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите е част от EuroBioImaging, пан – европейски консорциум, коxто е включен в Пътната карта на Европейския стратегически форум за изследователски инфраструктури (ESFRI)

Година на включване в европейската инфраструктура – 2015 г.

Координатор:

Институт по молекулярна биология “Академик Румен Цанев”, Българска академия на науките

Местоположение на инфраструктурата:

Център за съвременна микроскопия за фундаментални и приложни изследвания в областта на биологията, медицината и биотехнологиите (ЕuroBioImaging), София – град, София, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 21.

http://www.bio21.bas.bg/imb/?lang=bulgarian

Български консорциум:

Финанансов координатор:

Министерство на образованието и науката

 

Научен координатор:

Институт по молекулярна биология “Академик Румен Цанев”, БАН

Област на дейност:

Здраве и храни

Проект за бюджет за периода 2018-2022:

Общо: 5.3 млн. лв.

Приходи – 4.6 млн. лв.