Национален център за високопроизводителни и разпределени пресмятания

Описание на инфраструктурата:

Инфраструктурата има централизиран модел на управление, поддръжка и мениджмънт на ресурсите, осигуряващ компютърна сигурност, бързо разрешаване на технически проблеми, регулярни инсталации и обновяване на мидълуера, както и подкрепа за потребителите и приложенията.

Националният център за високопроизводителни и разпределени пресмятания е електронна инфраструктура, която интегрира изчислителни системи и системи за съхранение на данни, софтуер, мидълуер и услуги, и предлага на българските изследователи прозрачен и отворен достъп с цел разработване и работа на изчислително- интензивни научни приложения.

Научен и технически екип на научната инфраструктура:

Над 100

Въздействие/ползи:

 1. Прозрачен достъп до най-съвременни изчислителни средства за екипи от учени от различни научни дисциплини;
 2. Компетентна подкрепа за научни приложения в ключови области като медицина и биоинформатика, екология и био-разнообразие, нови материали, транспорт, енергийна ефективност, хуманитарни и социални науки и др.
 3. Съдействие за формиране на интердисциплинарни екипи, използващи новите постижения в информационните технологии; Възможност за моделиране на процеси и явления, с обработка на големи обеми от данни и сложни математически модели
 4. Обмяна на опит и ноу-хау
 5. Затвърждаване на България като регионален лидер в областта на информационните технологии
 6. Разширяване на участието на български научни екипи в европейски проекти и научни програми
 7. Да служи като електронна инфраструктура за други национални научни инфраструктури
 8. Обучение на млади учени и развитие на човешкия потенциал в приоритетни направления

Участие в европейска инфраструктура Грид инфраструктура (EGI) и участва в PRACE чрез сътрудничеството с НЦСП.

Година на включване в европейската инфраструктура

Европейска Грид Инфраструктура – EGI (от 2010)

Европейска инфраструктура за високопроизводителни пресмятания – PRACE (от 2010, чрез сътрудничество с НЦСП)

 

Координатор:

Институт по информационни и комуникационни технологии, Българска академия на науките (ИИКТ-БАН)

 

Местоположение на инфраструктурата:

ИИКТ-БАН, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 25А, София

http://www.hpc.acad.bg/?lang=bg

 

Български консорциум:

Финанансов координатор:

 • Министерство на образованието и науката

 

Научен координатор:

Институт по информационни и комуникационни технологии, БАН, е научен координатор на следните два консорциума:

Консорциум за суперкомпютърни приложения (от 2009 г.)

Членове на консорциума:

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски”
 • Технически университет – София
 • Медицински университет – София
 • Национален център по геофизика, геология и география – БАН
 • Институт по механика – БАН

 

Консорциум за разпределени (Грид и облачни) приложения (създаден през 2004 г., обновен през 2012 г.)

Членове на консорциума:

 • Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски”
 • Технически университет-Габрово
 • Институтът по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“ -БАН
 • Институтът по органична химия с център по фитохимия -БАН
 • Национален институт по геофизика, геодезия и география – БАН
 • Институт по механика – БАН

Институт по математика и информатика-БАН

ИКТ

Област на дейност:

Електронна инфарструктура

Проект за бюджет за периода 2018-2022:

Общо: 20.8 млн .лв.