Национален университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания

Националният Университетски Комплекс за Биомедицински и Приложни Изследвания (НУКБПИ) е разпределена инфраструктура, организирана като мрежа от ресурси (биобанки, научно-техническо оборудване и изследователски звена) на двата най-големи медицински университета в България – Медицински Университет-София и Медицински университет – Пловдив.

Стратегическата мрежа обхваща инфраструктури за фундаментални и приложни биомедицински изследвания от МУ-София и МУ-Пловдив, както и редица aсоциирани партньори – болнични заведения и центрове. Паралелно с това включва някои от най-големите биобанки за генетичен и тъканен материал в страната за научни цели, като тази на Център по Молекулна Медицина (ЦММ) и Националната Генетична Лаборатория. Инфраструктурните звена са разпределени на територията на няколко катедри на МФ, МУ-София, МФ и ФФ, МУ-Пловдив. Изградени са звена, предлагащи услуги и експертна помощ в областта на биобанкирането, “омикс” технологии, биоинформатика, клетъчно и тъканно култивиране, биохимия, молекулярна биология, микробиология, молекулярна генетика, клинична лаборатория,  имунология, клинична фармакология, физиология.

Ролята на консорциума е да подкрепя и стимулира развитието на изследванията в областта на молекулната медицина, “омикс” технологиите и транслационната медицина в България в пост-геномната ера, осигурявайки достъп до най-съвременни технологии и експертна помощ на учени и изследователски  организации.

Научната инфраструктура е изградена на няколко етапа.  ЦММ е създаден с подкрепата на ЕК през 2006 г., и дооборудван с проекти от ФНИ, МОН и СМН, МУ-София. През 2009 г. започва изграждането на НУКБПИ по инфраструктурен проект, финансиран от ФНИ, МОН (DUNK01-2/2009-2019). НУКБПИ е част от Националната пътна карта на научните инфраструктури, преминава през международна оценка през 2009 и 2014 г. През 2016 г. е изготвен бизнес план и направена външна независима оценка. Осигуряването на поддържане, модернизиране и устойчиво развитие на НУКБПИ става по програма “Национална пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023”, на МОН. През 2018 г. България се присъединява към BBMRI-ERIC, като МУ-София чрез ЦММ и неговата биобанка е национален координатор на BBMRI.bg и започва изграждането на национален хъб и мрежа от биобанки.

През годините НУКБПИ се утвърди като водеща национална научна инфраструктура, осигуряваща достъп на учени и организации до оборудването и създаваща възможности за извършване на мултидисциплинарни научно-изследователски изследвания.

НУКБПИ участва в изграждането на модерна образователна програма по медицина и биомедицински науки и създава привлекателна среда за научно развитие на млади учени и докторанти.

Научните групи, използващи  инфраструктурата на НУКБПИ генерират значителен дял от научната продукция на двата медицински университета.

НУКБПИ изгражда стратегически партньорства с международни научни инфраструктури, академични центрове  и иновативни биофармацевтични предприятия.

НУКБПИ предлага и извършва услуги за външни организации и лица, в областта на здравеопазването. Осигурява на Националната Генетична Лаборатория, СБАЛАГ ”Майчин дом”  достъп до оборудването на ЦММ за извършване на генетични изследвания. От 2016 г е регистрирана Лаборатория по Геномна Диагностика, към ЦММ, КМХБ, МФ, МУ-София, предлагаща диагностични геномни изследвания, както и съпътстваща диагностика при таргетни терапии и изследване на биомаркери.

НУКБПИ в сътрудничество с неправителствени организации участва в популяризиране ролята на персонализираната медицина.

НУКБПИ осигурява платформа за отворен достъп и разпространение на научните постижения сред учените, обществеността, административни органи и пациентски организации.

Научен и технически екип на научната инфраструктура:

 • Технически екип – над 30
 • Научен екип – над 500 изследователи

 Въздействие/ползи:

Дългосрочната визия за развитие на НУКБПИ е да се утвърди като национален Център за върхови постижения в биомедицинските изследвания и транслационната медицина, който да ускори прехода между фундаменталните изследвания и клиничната практика, с цел подобряване на профилактиката, диагностиката и лечението на най-значимите за обществото заболявания.

Очакваните ползи от дейността на инфраструктурата са:

Чрез изграждането на BBMRI.bg национален хъб и развитие на мрежа от биобанки ще се създаде капацитет за съхранение на биологични мaтериали и клинични данни за научни изследвания, възможности за стандартизация, сертифициране и качествен контрол, в съответствие с европейското и национално законодателство за защита на личните данни и етичните норми.

Повишаване нивото на биомедицинските науки чрез разширяване, поддържане и осигуряване на достъп до модерна инфраструктура за биобанкиране, „omics“ технологии, клетъчно и тъканно култивиране, молекулярна и микробиология, функционални  изследвания в моделни системи, обработка и съхранение на големи масиви данни. Ще се стимулира участие в иновативни национални и международни проекти, и гарантират високи научни постижения.

Повишаване на качеството на обучението на медицинските специалисти на бъдещето в МУ- София и МУ – Пловдив, чрез създаване на нови образователни програми, осигуряване на възможности за допълнителна квалификация и кариерно развитие на млади учени.

Изграждане на колаборации за обмен на знания и трансфер на научните постижения в практиката. НУКБПИ е с голям потенциал за междуинституционални и интердисциплинарни колаборации, стимулиране на приложните изследвания с научни центрове, институти и асоциирани партньори в областта на здравеопазването.

Разрешаване на важни проблеми в здравеопазването – стимулиране на транслационни биомедицински изследвания с цел подобряване диагностиката, профилактиката и лечението на социално значими заболявания, като онкологични, сърдечно-съдови, невропсихиатрични, метаболитни, инфекциозни, както и редки генетични болести.

Развитие на интелигентните технологии в областта на индустриите за „здравословен начин на живот и биотехнологии“, с фокус върху прецизирана и персонализирана медицина, биомаркери и разработване на нови лекарства, телемедицина, изкуствен интелект.

Насърчаване на приложния трансфер на знания и иновациите чрез създаване на публично-частно партньорство с бизнеса, предлагане на услуги в областта на биомедицинските изследвания и „omics“ технологиите; развитие на spin-off компании, базирани на иновации, с несъмнен социален и икономически ефект и привличане на партньори и клиенти от регионални и европейски изследователски и здравни организации.

Повишаване на конкурентноспособността на българската наука чрез популяризирането и улесняване на достъпа до националните ресурси от биологични материали, данни и специфична инфраструктура, подобряване качеството на научната продукция и интеграцията на български изследователски колективи в европейското научно пространство.

Интеграция на НУКБПИ в европейските научноизследователски инфраструктури в областта на биомедицината.

 • България е член на Европейска изследователска инфраструктура за биобанкиране BBMRI-ERIC (Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium) от 2018 г. МУ-София е национален координатор за България. В условията на COVID-19 пандемия BBMRI.bg се включва в глобалните усилия за научни изследвания с български проби и данни.
 • Получена е покана и са предприети стъпки за присъединяване към EATRIS (European Advanced Translational Research InfraStructure)

Инфраструктурата има потенциал за присъединяване към дейността на Euro-BioImaging – European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences, както и към ECRIN -European Clinical Research Infrastructure.

 

Обобщена информация и контакти:

Местоположение на инфраструктурата, адрес, уебсайт:

Медицински университет – София

Бул. „Акад. Иван Гешов” 15

1431 гр. София

www.mu-sofia.bg

www.mmcbg.org

и

Медицински университет – Пловдив

Бул. „Васил Априлов“ 15А

4002, Център, гр. Пловдив

www.mu-plovdiv.bg

 

Координатор:

МУ-София

чрез

Център по молекулна медицина,

ул. „Здраве” №2, 1431 София

www.mmcbg.org

 

Български консорциум:

Финансов координатор:

Министерство на образованието и науката

Научен координатор:

Медицински университет – София,

чрез

Център по молекулна медицина, ул. „Здраве” №2, 1431 София,  www.mmcbg.org

 

Организации – членове на консорциума:

Медицински университет – София:

Асоциирани партньори:

 • Национална генетична лаборатория, СБАЛАГ “Майчин дом“
 • УМБАЛ „Александровска“
 • УМБАЛСМ „Пирогов“
 • УСБАЛЕ „Акад. И. Пенчев“
 • УМБАЛ “Св. Екатерина”
 • УМБАЛ „Св. Иван Рилски”
 • УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“
 • СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“

Медицински университет – Пловдив:

 • Медицински факултет
 • Център по имунология
 • Център по молкулна медицина и фармакогенетика 

Асоцииран партньор:

 • УМБАЛ ”Св. Георги”, Пловдив

Потенциални партньори:

 • МУ-Варна, МУ-Плевен, СУ,
 • Тракийски университет,  и над 10  научни организации, работещи в биомедицинската област.

Област на въздействие: Здраве и храни

Тип на инфраструктурата:  Разпределена

Участие в европейска инфраструктура:

 • Член на BBMRI-ERIC от 2018 г.
 • EATRIS – покана 2019 и предприети предварителни стъпки за присъединяване
 • Euro-BioImaging – план за присъединяване

Координатор:

Медицински университет – София, чрез Център за молекулярна медицина (ЦММ)

Местоположение на инфраструктурата:

Медицински университет – София и Медицински университет – Пловдив

http://mmcbg.org/bg/index.php

 

Български консорциум:

Финансов координатор:

Министерство на образованието и науката

 

Научен координатор:

Медицински университет – София

 

Членове на консорциума:

 • Център по молекулна медицина
 • Медицински факултет
 • Фармацевтичен факултет
 • Национална генетична лаборатория, СБАЛАГ “Майчин дом“
 • УМБАЛ „Александровска“
 • УМБАЛСМ „Пирогов“
 • УСБАЛЕ „Акад. И. Пенчев“

Медицински университет – Пловдив:

 • Медицински Факултет
 • Научен център по имунология
 • Център за медицински молекулно-биологични изследвания

Медицински университет – Варна:

Център по нутригеномика

 

Потенциални партньори:

МУ-Варна, МУ-Плевен, Тракийски университет и още над 10 институции

Област на дейност:

Здраве и храни

Проект за бюджет за периода 2018-2022:

Общо: 39.6 млн. лв

Приходи – 1 млн. лв.