Национална инфраструктура за изследване и иновации в земеделието и храните RINA

Описание на инфраструктурата:

 Националната инфраструктура за изследване и иновации в земеделието и храните – (RINA, Research, Innovation, Agriculture) е консорциум от научни институти, който ще надгради съществуващи до момента научни и обслужващи звена и ще ги обедини в 5 изследователски комплекса в основните тематични направления на аграрната наука.

 1. Научен комплекс за устойчиво управление на почвените ресурси, ефективно използване на водите и дефиниране на екологичните рискове и заплахи
 2. Научен комплекс за генетични изследвания и растителна селекция
 3. Научен комплекс за изследвания на храни и напитки
 4. Научен комплекс за изследвания на животновъдството, рибовъдството и аквакултурите
 5. Научен комплекст за агроинформация, агроуправление и развитие на селските райони

RINA има за цел създаване на модерна национална научноизследователска инфраструктура за постигане на значими научни и приложни резултати, трансфер на знания и технологии в областта на земеделието, храните и опазването на природните ресурси. НИ ще работи за интегриране на съвременните фундаментални и приложни  изследвания и образователни дейности, за постигане на икономически жизнеспособен и стабилен отрасъл при условията на адаптация към климатичните промени, гарантиращо качеството на живот на населението. Обединяването на ресурсите на научните комплекси – лаборатории и лабораторна техника, генетични ресурси, съществуващи и новосъздадени информационни системи и бази данни, демонстрационни ферми и изследователски капацитет в различни тематични области с цел създаване на комплексни научни решения ще доведат – от технологии за устойчиво производство на стопански важни култури и животни, през подходящи високодобивни и качествени сортове и сертифицирани семена за тях, до технологии за преработката им в краен продукт с високи хранителни и здравословни качества. Осигуряването на отворен достъп до научните резултати, до големи информационни масиви от данни и генетични ресурси чрез създаване на е-платформи ще отразяват резултатите от дейността на инфраструктурата. Цел на НИ RINA e превръщане на научната инфраструктура в желан партньор за международни изследвания, както и създаването на клъстери между наука, аграрен и  преработвателен бизнес.

Тип на инфраструктурата:

Обединение на пет научни комплекса, разполагащо с необходимата съвременна материално – техническа база – лаборатории, опитни станции, демонстративни ферми, информационни системи и бази данни и др., както и необходимите финансови средства за провеждане на множество изпитания и изследвания, резултатите от които да бъдат внедрявани в икономиката.

 

Научен и технически екип на научната инфраструктура:

Над 500

 

Въздействие / ползи:

Иновативни подходи за получаването на екологично чисти, функционални храни и напитки от растителен и животински произход

 1. Прогнози и стратегии за устойчиво и рационално използване на почвените ресурси на страната
 2. Повишаване устойчивостта на сектора чрез внедряване на нови български сортове и породи, които са по-добре адаптирани към конкретните почвено-климатични условия.
 3. Увеличаване на асортимента от храни за специални целеви групи с хронични заболявания – диабет, наднормено тегло, затлъстяване, сърдечно-съдови болести
 4. Пряко значение в производството на материали, субстрати, чисти култури за фармацевтичната промишленост
 5. Пряко значение за развитие на конкурентна ниша за производство на детски и ученически, клинично изпитани, нова генерация храни
 6. Разпространение на нови технологии в хранителния бизнес и повишаване на конкурентоспособността му при производството на храни и напитки
 7. Развъдни програми, технологии, прогнози и стратегии за устойчиво и рационално използване на националните ресурси за развитие на животновъдството
 8. Технологичен трансфер към МСП на нови специални храни с висока добавена стойност, подходящи за реализация на скъпи хранителни пазари
 9. Повишаване на научно-творческия потенциал и професионален опит на служителите на Центъра, които ще осигуряват приемственост на знания и опит в името на бъдещ просперитет. Трансфер на знания и повишена информираност на земеделските стопанства и агробизнеса относно иновациите и възможностите за подобряване на конкурентоспособността
 10. Усъвършенстване на политиката за подкрепа на младите учени; въвеждане на демонстрационни и нагледни практически модули
 11. Повишаване на качеството и ефективността на услугите в подкрепа на агробизнеса и селските райони
 12. Разгръщането на капацитета за научни изследвания и иновации ще открие възможности за нови партньорства с бизнеса и за създаване на нови предприятия в аграрната сфера
 13. Улеснено ползване на аграрната информация и поръчването на анализи и разработки от държавните институции, неправителствените организации и бизнеса
 14. Повишаване достъпността на научните резултати и ускореното им приложение в практиката.

Участие в европейска инфраструктура:

В стратегическия доклад за научноизследователските инфраструктури – Пътна карта на ЕК от 2010 г., като пропуск и слаба страна е посочена липсата на специализирана европейска научна инфраструктура за изследвания в земеделието, която да обединява основни тематични направления. Работна група „Изследвания в селското стопанство“ към SCAR  предлага да бъдат създадени нови изследователски съоръжения, състоящи се от интегрирани инфраструктури за изследвания и развитие, които да бъдат проектирани като ограничен брой взаимосвързани инфраструктури с модерно технологично оборудване.

На този етап предлаганата научна инфраструктура не участва засега в подобна европейска.

 

Координатор:

Селскостопанска академия

Местоположение на инфраструктурата:

София, ул. „Шосе Банкя“ 7

Български консорциум:

Участници в консорциума:

 • Селскостопанска академия – координатор
 • Софийски университет
 • Биологически факултет
 • Геномен център
 • Българска агенция за безопасност на храните
 • Национален аграрен научно-информационен комплекс
 • Централна селскостопанска Библиотека – ССА
 • Аграрен университет – Пловдив
 • Тракийски университет – Стара Загора
 • Лесотехнически университет – София

Област на дейност:

Здраве и храни.

Проект за бюджет за периода 2018-2022:

Общо: 52.5 млн. лв.

 

Приходи

21.8 млн. лв.