Иновациите в ЕС продължават да се подобряват на национално и регионално равнище

Европейската комисия публикува Европейския сравнителен доклад за иновациите за 2023 г. В него се подчертава  наличието на съществено подобрение на резултатите в областта на иновациите с около 8,5 % от 2016 г. насам, което потвърждава ангажимента на ЕС да насърчава определена култура на иновации. Резултатите в областта на иновациите на 25 държави са се подобрили през този период, макар и с по-бавни темпове през последните години. При 20 държави членки е отбелязано значително увеличение на капацитета за иновации през изминалата година, докато само при седем е наблюдаван спад. При все това се наблюдава тенденцията подобрението да протича с по-слаби темпове от средните за ЕС при-държавите с не толкова добре развити системи за иновации.

Ефективността на националните иновационни системи на ЕС се измерва чрез Обобщен индекс на иновациите, който е съставен показател, получен от вземане на непретеглена средна стойност на 32 индикатора (въздействие, инвестиции, човешки ресурси и др.).Въз основа на своите резултати държавите членки се подразделят на четири групи: водещи новатори (чиито резултати надхвърлят 125 % от средната стойност за ЕС), силни новатори (между 100 % и 125 % от средната стойност за ЕС), умерени новатори (между 70 % и 100 % от средната стойност за ЕС) и прохождащи новатори (под 70 % от средната стойност за ЕС). Дания е новият топ новатор, докато Швеция, която оглавяваше класацията през последните няколко години, вече заема второто място. Другите водещи новатори са Финландия, Нидерландия и Белгия. Спрямо 2022 г. иновационните резултати са се увеличили в 19 държави-членки, най-много в Чехия, България (с 4.4 пункта) и Полша и са намалели в осем държави-членки.

Резултати от работата на системите за иновации на държавите — членки на ЕС

България е нововъзникващ иноватор с представяне на 46,7% от средното за ЕС. В доклада е посочено, че представянето на България се е подобрило вследствие на надграждане на ИКТ умения, МСП с иновации в бизнес процесите и иновативни МСП, които си сътрудничат с други. Европейската комисията отбелязва, че разликата между България и средното ниво на ЕС нараства все повече. Като слаби страни на България са отбелязани: учене през целия живот, държавната подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на бизнеса, предприятия, предоставящи ИКТ обучени и др.

В световен мащаб ЕС все още има малко по-добри резултати от Китай и скъсява дистанцията в това отношение с Австралия, докато дистанцията с Канада, Република Корея и Съединените щати се е задълбочила.

Целият анализ може да прочетете тук.

Може да си припомните последният анализ за 2022 г. тук.