Национален геоинформационен център

Описание на инфраструктурата:

 Национален геоинформационен център (НГИЦ) е новосъздаваща се научна инфраструктура за сътрудничество и интегриране на човешките ресурси и информационни продукти от ИКТ базирани системи (мониторовингови мрежи и обсерватории), техния комплексен (интегриран) и широкоспектърен анализ  и създаване на математически модели.

Тип на инфраструктурата:

НГИЦ е нова научна инфраструктура с национално покритие.

 

Участие в европейска инфраструктура:

EPOS (European Plate Observing System), DANUBIUS (Danube International Centre for Advanced Studies for River-Delta-Sea-Systems), EURO-ARGO (European’infrastructure’ for Argo international program), ICOS (Unraveling Earth’s greenhouse gas balance with measurements), ACTRIS (Aerosols, Clouds, and Trace gases Research Infrastructure Network).

Година на включване в европейската инфраструктура: 2012 г. DANUBIUS

Научен и технически екип на научната инфраструктура:

Над 50

 

Въздействие / ползи:

Реакция при природни и антропогенни бедствия и аварии и създаване на планове за превенция, включително опасни метеорологични условия (горещи вълни, студове, ураганни ветрове и др.) и свързаните с тях проблеми на здравеопазването;

 • Като цяло 98% от територията на България може да бъде подложена на сеизмично въздействие с интензивност от 7 и по-висока степен, от които с интензивност 7 степен – 51%, 8 степен – 28%, 9 и по-висока степен – 19%.
 • За устойчиво градоустройствено развитие; земеползване; проектиране и реализация на големи инфраструктурни проекти (газопроводи, магистрали, водоснабдяване и др.);
 • Подобряване на управлението на водните ресурси чрез по-добро разбиране на водния цикъл, подобряване на управлението и опазването на сухоземните, крайбрежните и морските екосистеми;
 • ИГИП ще допринесат за изясняване на факторите на околната среда, засягащи човешкото здраве и благосъстояние, както и оценка, прогнозиране, смекчаване и адаптиране към промените на климата;
 • НГИЦ ще повиши информираността на населението относно природни бедствия и промишлени аварии чрез нови интерактивни продукти;
 • Новите ИГИП на НГИЦ ще обслужват както държавните институции, така и частния сектор, което ще доведе до комерсиализация на научните резултати и взаимодействие с различни бизнес субекти;
 • Дейността на НГИЦ ще насърчава и подпомага трансфера на научни резултати в оперативните технологии чрез поощряване на кооперирането и сътрудничеството между изследователските общности;

Информационните продукти на НГИЦ ще подпомогнат изследванията и развитието в ключови области на науките за Земята, допринасяйки за напредъка в науката и технологиите.

 

Координатор:

Национален институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ)

 

Местоположение на инфраструктурата:

Разположена из цялата страна

http://www.niggg.bas.bg/

Български консорциум:

Координатор:

 • Национален институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ)

Участници в консорциума:

 • Национален институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ)
 • Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ)
 • Институт по океанология (ИО)
 • Геологически институт (ГИ)
 • Институт по математика и информатика (ИМИ)
 • Институт по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ)

 

Област на дейност:

Околна среда.

 

Проект за бюджет за периода 2018-2022:

Общо: 44.5 млн. лв.

 

Приходи

Общо: 9.5 млн. лв.