Предстои отварянето на покана за кандидатстване по компонент „Многостранни академични проекти“ от Втория швейцарски принос

Предстои отварянето на покана за кандидатстване по компонент „Многостранни академични проекти“ (MAPS: Multilateral Academic Projects) от Втория швейцарски принос към избрани държави членки на Европейския съюз.

MAPS е един от трите компонента, финансирани по Втория швейцарски принос към избрани държави членки на Европейския съюз. Сътрудничеството в областта на научните изследвания между Швейцария и участващите страни от ЕС-13 (България, Хърватия, Унгария, Полша и Румъния) се основава на предишен опит в три двустранни програми с България, Хърватия и Румъния.

Компонентът е многостранна инициатива, която подкрепя съвместни изследователски проекти между учени от Швейцария и техни колеги в България, Хърватия, Унгария, Полша и Румъния. Насърчава обмена на знания, като предоставя възможности за трансгранично сътрудничество с участващите страни от ЕС-13. Програмата цели повишаване на конкурентоспособността в Европейското изследователско пространство и отговаря на търсенето на научната общност за повече международна интеграция и сътрудничество с колеги, базирани в Швейцария, както и в Европа.

MAPS ще се изпълнява чрез съвместни изследователски проекти, които са насочени към насърчаване на проекти за сътрудничество с ясно дефинирани цели, включващи поне един кандидат, базиран в Швейцария, и двама до пет кандидати от две до пет от участващите страни от ЕС-13. Изследванията се извършват на територията на съответните участващи изследователски организации, като могат да се подкрепят и реципрочни посещения и кратки престои.

Продължителността на проектите ще бъде между 36 и 48 месеца, като всеки екип от всяка страна ще бъде финансиран с до 350 000 швейцарски франка. По поканата могат да се подават проектни предложения във всички научни области.

Кандидатите за финансиране трябва да отговарят на конкретните изисквания на страна партньор, от която кандидатстват. При отваряне на поканата за набиране на проектни предложения ще бъдат публикувани правилата за допустимост за всяка страна партньор, допълнителни изисквания, мандати за финансиране, политики и допустими разходи.

Предвид необходимостта от създаване на консорциум от представители от минимум 3 партниращи си страни, в случая за България те са: Швейцария, България и поне една от останалите четири участващи страни, съществува възможността желаещите организации да нямат такива в страните от ЕС-13.

За актуална информация относно поканата, сроковете за подаване на проектни предложения е необходимо да следите електронната страница на Швейцарсаката научна фондация: https://snf.ch/en/0J84YIJ4f5K9LaQl/funding/maps-multilateral-academic-projects.

За допълнителна информация и/или възникнали въпроси можете да се обръщате към г-жа Isabelle Fellner и г-н Timothy Ryan, електронен адрес: international@snf.ch, г-жа Зорница Хаджидимитрова-Георгиева, електронен адрес: z_georgieva@mon.bg и г-жа Искра Йошовска, електронен адрес: i.yoshovska@mon.bg.