Министерският съвет одобри Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация“

На 21 октомври 2021 г. Министерският съвет одобри Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация“ (РМС № 733)

Целта на програмата е стимулиране на публикационната активност на научноизследователския състав и повишаване броя на научните публикации в авторитетни научни списания, реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science или Scopus, както и насърчаване на културата на споделяне на научна информация с отворен достъп и възприемането ѝ като стандартна практика от научноизследователската общност.

За финансиране по националната програма могат да кандидатстват висшите училища и научните организации с програмна акредитация за образователна и научна степен „доктор“ от Националната агенция по оценяване и акредитация и разполагащи с профил в Българския портал за отворена наука (BPOS). Необходимо условие за участие е научните организации и висшите училища да имат и прилагат вътрешни механизми и правила за стимулиране на публикационната активност на научноизследователските си колективи, както и на отворения достъп до научна информация.

На изследователите ще бъде предоставено допълнително възнаграждение, награди или други финансови стимули за авторство на научни  публикации в списания, реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science или Scopus, обвързано със споделяне на научни резултати в BPOS и в институционални или международни хранилища.

Във връзка с това в срок до 21 декември 2021 г. Министерството на образованието и науката ПРИЕМА заявления (в свободен текст) за участие в Програмата. Бенефициентите следва да предоставят на електронен носител и посочените в т. 9.1. от Програмата документи и справки. Справката за броя на научните публикации в списания в световните бази данни Web of Science или Scopus за предходната календарна година на институционално ниво се подава съгласно формуляр по образец, който можете да изтеглите от тук. Към справката се предоставя и доказателствен материал – линк към записа за всяка публикация в съответната база данни.

Следните препратки позволяват да разгледате РМС № 733 и Приложение към РМС 733 (Програма).