Horizon IP Scan

Horizon IP Scan е нова, безплатна услуга за поддръжка на интелектуалната собственост, предоставена от Европейската комисия, специално създадена да помогне на европейските малки и средни предприятия (МСП) да управляват и валоризират ИС в съвместни усилия за научни изследвания и иновации . Фокусът е върху МСП, участващи в финансирани от ЕС проекти по „Хоризонт 2020/Европа“, включително специфични схеми като инициативите за иновативно обучение на MSCA или EIC Pathfinder / проекти за преход.

Основавайки се на обширна мрежа от опитни местни експерти по ИС, обхващащи всички държави-членки на ЕС и страни, асоциирани с Horizon 2020/Европа, екипът на Horizon IP Scan предоставя индивидуална, професионална оценка на нематериалните активи на МСП, използвайки добре установени методи и инструменти за услуги за предварителна диагностика на IP.

Услугата е отворена за европейски стартиращи предприятия и МСП (според дефиницията на ЕК), които са на път да подпишат споразумение за отпускане на безвъзмездни средства Horizon (2020 / Европа) или наскоро са подписали такова (до шест месеца след подписването). Освен това Horizon IP Scan обслужва МСП, обозначени от Horizon Results Booster (максимум до половината от продължителността на проекта). Следвайки схемата на отворени покани, заинтересованите МСП могат да кандидатстват за услугата по всяко време до ноември 2023 г.