Европейската лаборатория за структурна оценка (ELSA) предоставя достъп до своята научна инфраструктура

European Laboratory for Structural Assessment (ELSA) обявява конкурс за проекти за достъп до нейната научната инфраструктура. Проектите могат да са свързани с  експериментиране, прототипиране и демонстриране на идеи за Новия европейски Баухаус. JRC ELSA Reaction Wall и лабораторията по нанобиотехнологии ще действат като платформа за сътрудничество за стимулиране на творчеството и иновациите.

Основна характеристика на Европейската лаборатория за структурна оценка (ELSA) е т. нар. Reaction Wall. Състои се от стоманобетонна вертикална стена и хоризонтален под, здраво свързани помежду си, за да се провери уязвимостта на сградите при земетресения и други заплахи за структурната стабилност.

Как да кандидатствате

По време на подготовката на предложението кандидатите се насърчават да:

  • Да се запознаят с „Рамката за достъп до физически изследователски инфраструктури на Съвместния изследователски център“ и всички свързани с нея документи на страницата „Рамка за достъп“ (Framework for Access);
  • Да се свържат с изследователската инфраструктура на ELSA Reaction Wall на JRC-OPEN-ELSA@ec.europa.eu, за да обсъдите възможния брой дни за достъп и аспектите на осъществимостта, свързани с капацитета на изследователската инфраструктура;
  • За предложения по приоритетната тема „Наноматериали в сгради и строителство“ кандидатите могат да се свържат сс изследователската инфраструктура на лабораторията по нанобиотехнологии на JRC-OPEN-NANOBIOTECH@ec.europa.eu, за да се обсъдат аспектите на осъществимостта, свързани с капацитета на изследователската инфраструктура.

Проектното предложение трябва да бъде изпратено на JRC-RI-OPEN-ACCESS@ec.europa.eu до 16 януари 2022 г. Комисията за подбор ще оценява само предложенията, които са пълни и отговарят на инструкциите във формуляра за подаване на проектни предложения.

Подробна информация по темата можете да намерите като проследите тази препратка.