Доклад на Експертна група в областта на биоикономиката

Европейската Комисия и нейният Механизъм за подкрепа на политиката в областта на биоикономиката (PSF on Bioeconomy) организират Финално събитие за разпространение на резултатите от работата и Доклада на Експертната група по Упражнението за Взаимно Обучение (Mutual Learning Exercise), което ще се проведе онлайн на 6 юли 2021 г., от 10:30 до 13:15 ч.

Целта на събитието ще бъде да представи основните констатации от упражнението за взаимно обучение, формулирани като ключови политически послания за разработване и прилагане на национални стратегии за биоикономика и планове за действие.

В съответствие с актуализираната стратегия „Устойчива биоикономика за Европа: укрепване на връзката между икономиката, обществото и околната среда“ и Плана за действие за развитие на устойчива и кръгова биоикономика в полза на обществото, околната среда и икономиката на Европа и съгласно текста в част „Други действия“ на Работната програма за периода 2018–2020 г. на обществено предизвикателство 2 „Продоволствена сигурност, устойчиво селско и горско стопанство, морски изследвания и биоикономика“ на Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, през 2020 г. Европейската комисия създаде експертна група към Европейската комисия в подкрепа на прилагането на Механизма за подкрепа на политиката в областта на биоикономиката.

По този начин Комисията осигурява подкрепа за разработването и прилагането на стратегии за биоикономика в тях с особен акцент върху 11 държави-членки в Централна и Източна Европа, които са част от Инициативата “BIOEAST“. Експертната група подкрепи изпълнението на Упражнение за Взаимно Обучение (Mutual Learning Exercise), адаптирано към нуждите на съответната държава членка, в което правителствените експерти от държави членки без национална стратегия за биоикономика и/или план за действие да почерпят информация, съвети и опит от другите държавите членки, които вече имат свои стратегии и действащи планове за действие.

Предвид това, че България няма разработена специална Национална Стратегия за Биоикономика и План за Действие, експерти от България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Словакия, Словения, Полша и Румъния взеха активно участие в този процес.

Линк за присъединяване към събитието на 6 юли 2021 г., от 9:30 до 12:15 ч.

Програмата на събитието можете да видите като проследите тази препратка.