Центрове за върхови постижения и центрове за компетентност

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“- близо половин милиард лева за българска наука

С над 370 млн. лв. се подкрепя изграждането и развитието на общо 4 Центъра за върхови постижения и на 10 Центъра за компетентност. Центровете обединяват усилията на над 60 института на БАН, Висши училища, научни и бизнес организации. Интервенцията е насочена към повишаване нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на научните организации, както и подкрепа развитието на капацитета за научни изследвания (включително реализиране на върхови постижения) и иновации. Стимулира се изграждането на нови партньорства с бизнеса и създаването на нови предприятия.

Целта е подобряване конкурентоспособността на българската научноизследователска система и на икономиката като цяло.

Виж повече тук >>

Виж повече тук >>