Онлайн библиотеката на Университета Маастрихт споделя информация по темата за FAIR принципите и отворената наука

Онлайн библиотеката на Университета Маастрихт споделя информация по темата за FAIR принципите и отворената наука

През 2016 г. в рецензираното научно списание с отворен достъп „Научни данни“ (Scientific Data) бяха публикувани „FAIR Ръководни принципи за управление на научните данни“. Авторите предоставиха насоки за подобряване на възможностите за намиране, достъпност, оперативна съвместимост и повторна употреба на цифрови активи. Принципите наблягат на…