Стартира компонентът MAPS

На 02 април 2024 г. стартира конкурсът за проектни предложения по компонента MAPS на Швейцарско-българската програма за научни изследвания. Официалната покана с цялата необходима информация за конкурса може да намерите на сайта на Швейцарската национална научна фондация (SNSF): https://www.snf.ch/en/XSgYKFXT4gODdFhJ/news/maps-multilateral-academic-projects . Моля, обърнете внимание, че в Приложение 2, стр. 16-17, от документа с условията на конкурса (Call document), са посочени специфичните изисквания за българските кандидати.

За Ваше улеснение, с цел намиране на партньори за многостранните проекти, може да използвате следната онлайн платформа, разработена от румънската страна: https://roch.brokerage.uefiscdi-direct.ro/.

Във връзка с конкурса, на 11 април 2024 г. от 15:00 ч. SNSF организира уебинар за заинтересовани учени и организации от шестте страни партньори, които участват в компонента MAPS: България, Хърватска, Унгария, Полша, Румъния и Швейцария.

За включване в уебинара не е необходима предварителна регистрация, използвайте следния линк: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNkNzg5YzEtMTM3Ny00N2Y4LWEzNzUtNjU3NDUyMzBjNmY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d3df0f6b-32ad-4977-a262-b7727bdb4257%22%2c%22Oid%22%3a%227f2fdbde-1ace-451e-bf50-9b1385500315%22%7d

Министерството на образованието и науката предвижда да организира и информационен ден за конкурса MAPS, за което ще бъде публикувана допълнителна информация.

Лица за контакт: Зорница Георгиева – z_georgieva@mon.bg и Искра Йошовска – i.yoshovska@mon.bg