Среща на Комитета за европейско научноизследователско пространство и иновации в Прага

На 13 и 14 септeмври в Прага се проведе заседание на Комитета за европейско научноизследователско пространство и иновации (ERAC), в което участваха директорите за научни изследвания и иновации на държавите-членки на ЕС и асоциирани държави. Срещата бе организирана в рамките на Чешкото председателство на Съвета на Европейския съюз.

В началото на срещата съпредседателят на ERAC от страна на Европейската комисия (ЕК) – г-жа Сигне Рацо представи актуална информация за подкрепата на ЕС за Украйна и нейните изследователи. Тя акцентира върху влизането в сила на споразумението за асоцииране с Украйна на 9 юни 2022 г. и подкрепата за разселените украински изследователи. Г-жа Рацо посочи също, че на следващата среща на ERAC през февруари 2023 г. се предвижда дискусия относно подкрепата на ЕС за възстановяването на системата за научноизследователска и иновационна дейност в Украйна.

По време първата дискусия Комитета подкрепи ЕК относно подхода и предложените мерки в рамките на „Европейската иновационна програма“. Въпреки че членовете на ERAC подкрепиха фокуса върху дълбоките технологични иновации и свързаните с тях участници, бе подчертано, че и  другите елементи от по-широката картина на иновационната политика не трябва да се пренебрегват и че връзката с индустриалната политика на ЕС е важна.

Втората стратегическа дискусия се фокусира върху цифровия преход на изследователските инфраструктури. Бе подчертана високата добавена стойност на една добре функционираща европейска екосистема от изследователски инфраструктури. Изследователските инфраструктури са сред най-напредналите в цифровия преход и са както потребители, така и доставчици на данни за Европейския облак за отворена наука (EOSC). ERAC подкрепя системен подход на ниво ЕС, включително координация с други европейски инициативи, като GEANT и EuroHPC. Освен това ERAC призовава за лека и гъвкава координационна структура между ESFRI и EOSC.

Фокусът по време на дискусията на втория ден беше върху започването на процеса на обсъждане на следващата рамкова програма (РП) – наследник на Хоризонт Европа, като съпредседателят на комитета- Барбара Вайтгрубер, припомни задължението, включено в мандата на ERAC, да предоставя ранни стратегически съвети за подготовката й. В дискусията членовете на ERAC подчертаха силната и многостранна добавена стойност на РП за ЕС, неговите държави-членки, изследователските институции и изследователите. Въпреки това настоящата ситуация, характеризираща се с фундаментални трансформации и множество кризи  изисква нови бъдещи подходи на сътрудничество в научноизследователската и иновационна дейност. Членовете на ERAC се съгласиха да започнат процедура, която ще доведе до становище по този въпрос през 2024 г. Допълнителни подробности за процеса ще бъдат установени в писмена процедура през следващите седмици.

В края, ERAC обсъди изпълнението на политическата програма на ERA 2022-2024 г., като отбеляза със задоволство, че почти всички действия в работната програма на Европейското научноизследователско пространство са получили достатъчен ангажимент от държавите членки за по-нататъшно изпълнение както на ниво държави-членки, така и на ниво ЕС. Членовете на ERAC подчертаха, че сега е важно да се съсредоточи върху действията, които са получили достатъчна подкрепа и да се обърне специално внимание на тези с най-голям брой ангажименти.