Награди „Питагор“ 2017 г. – наградени

Наградени:

Голяма награда:

 

 • Няма 

 

Млад учен:

 

 • Гл. ас. д-р Теодора Кънчева Чамова, дм, МУ-София

 

Към момента на награждаване д-р Чамова е специалист по нервни болести към Клиниката по нервни болести, Университетска болница „Александровска“ и главен асистент към Медицински университет-София. Тя е експерт към Експертния център по наследствени неврологични и метаболитни заболявания към УМБАЛ „Александровска“ и към две Европейски референтни мрежи: Европейската референтна мрежа по невромускулни заболявания (ЕuroNMD) и Европейската референтна мрежа по метаболитни заболявания (MetabERN), финансирани от Европейската комисия. Основните научни области, в които работи д-р Чамова, са свързани с генетика на невродегенеративните заболявания на централната, периферната нервна система и мускулите. Научните й постижения са свързани с идентифициране на ново наследствено заболяване и на нови мутации в различни гени, обуславящи нови фенотипи. През последните три години д-р Чамова има 19 публикации в издания с импакт фактор, които са цитирани 107 пъти. Съавтор е на учебник по редки и генетични болести и една монография. Има 45 участия в научни форуми, 9 национални и международни проекта, 2 стажа в национални и чуждестранни научни институти. През 2014 г. д-р Чамова е наградена за високи постижения в областта на медицинската наука и преподаване с награда „Акад. Д-р Асен Хаджиолов“ от Медицински факултет на МУ-София.

 

 • Д-р ас. Кирил Петров Христов, ИЯЕЯИ-БАН

 

Към момента на награждаване д-р Христов е асистент в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) на БАН. Получил е бакалавърска степен по физика в Якобс-университет, гр. Бремен, Германия, а магистратура и докторантура в университета в Утрехт, Холандия. Като студент и докторант е удостоен с 6 награди и отличия в Германия и Холандия. След това е бил постдокторант в университета Милано-Бикока, Италия. От 2015 г. е изследовател в групата по Теория на елементарните частици в ИЯИЯЕ–БАН. Работи в областта на квантовата теория на полето, „струнната“ теория и теорията на „черните дупки“. Чете курсове по квантова теория на полето в магистърската програма „Теоретична физика“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Изнесъл е 13 доклада на научни конференции в чужбина и по покана на чуждестранни научни институти. Публикувал е общо 18 статии в реферирани списания, които са били цитирани 264 пъти в международната литература; h-index = 10. Най-големият научен успех на д-р Христов е изчисляването на броя на микросъстоянията, задаващи ентропията на вид черни дупки, живеещи в четиримерно пространство. Тази работа, публикувана през 2016 г. в Journal of High Energy Physics (импакт фактор = 6.023), поставя началото на ново направление в теоретичната физика на черните дупки и квантовата гравитация под названието „локализация на холографски черни дупки”.

 

Утвърден учен в областта на природните и инженерните науки:

 

 • Проф. Тодор Минков Дудев

 

Към момента на награждаване проф. Дудев е доктор на химическите науки, е ръководител катедра „Фармацевтична и приложна органична химия“ при Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Систематично изследва влиянието на различни фактори върху процесите на метална селективност и свързване в металопротеини и йонни канали. За пръв път са определени и систематизирани ключовите детерминанти, контролиращи процесите на конкуренция между различни по природа и степен на окисление метални катиони в изследваните системи. Установените закономерности имат потенциала да бъдат използвани като ръководни принципи при създаването на нови металопротеини със зададени характеристики, а също така и при проектирането на нови лекарствени продукти. През периода 2014-2016 г. проф. Дудев е публикувал 15 научни статии, които са цитирани 85 пъти. Публикуваните статии са в изключително престижни чуждестранни издания с много висок импакт фактор (IF); една от тях е в списанието Chemical Reviews (IF = 37.4); друга в Accounts for Chemical Research (IF = 22.0) и още две в Journal of the American Chemical Society (IF = 13.04). Върху цялата научната продукция на проф. Дудев през същия период са забелязани 427 цитата. Част от резултатите си е обобщил през 2016 г. в глава от книгата на Springer International, The Alkali Metal Ions: Their Role for Life. Ръководи и участва в 2 проекта, финансирани от Фонд Научни изследвания и от Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Рецензент е на редица чуждестранни научни издания. Член е на редакционните колегии на 3 международни научни списания.

 

 • Проф. инж. Иво Коцев Грабчев

 

Към момента на награждаване проф. Грабчев е доктор на химическите науки, е ръководител катедра „Химия и биохимия, физиология и патофизиология“ при Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научните му изследвания са насочени главно към проектиране на нафталимидни флуоресцентни съединения на базата на фотоиндуциран електронен трансфер и тяхното приложение като молекулни сензори. За първи път е осъществена флуоресцентна модификация на полимери и дендримери при конструиране на молекулни устройства с антенен ефект и като сензори за откриване на метални йони и протони в околната среда. За първи път на тази основа са създадени интелигентни текстилни материали със сензорни свойства и метал-дендримерни комплекси с висока антибактериална и противогъбична активност. За периода 2014-2016 г. проф. Грабчев е публикувал 18 научни статии в чуждестранни научни издания с висок импакт фактор, които са цитирани 48 пъти. Цялостната научна продукция на проф. Грабчев от 2014 г. до 2016 г. е цитирана общо 514 пъти. През последните 3 години е начело на 5 проекта с национално и международно значение. Член е на управителните съвети на 5 COST-акции. Рецензирал 22 научни статии за престижни международни списания. Отличен е през 2015 г. със Сертификат от Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry за принос към развитието на списанието. Член е на редакционните колегии на 2 международни научни списания.

 

Утвърден учен в областта на хуманитарните и социални науки

 

 • Няма 

 

Утвърден учен в областта „Здраве и медицински науки“

 

 • Доц. Андрей Чорбанов

 

Доц. Чобанов работи в областта на експерименталната и приложната имунология. Разработил е редица модели и методики за провеждане на in vitro и in vivo тестове на кандидати за терапевтични средства, прототипни протеиново- и генно-инженерни химерни молекули и няколко животински модела за предклинични изпитвания. В периода 2014-2016 г. доц. Чорбанов има 11 научни публикации с общ импакт фактор 32.2, цитирани 22 пъти. Съавтор е на два патента, ръководител е на 5 докторанти и 14 дипломанти, ръководи 16 научни проекта и 5 договора с фирми за реализиране на научни продукти, има 68 участия в национални и международни научни форуми. Доц. Чорбанов е гост-професор в Нов български университет, Софийски университет и Минно-геоложки университет, бил е гост-изследовател в Университета Йотвош, Унгария, и в Института по клетъчна биология и невробиология, Италия. В качеството си на представител в програмен комитет „Предизвикателства пред европейската биоикономика: продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, вътрешноводни и морски изследвания“, доц. Андрей Чорбанов е сред водещите европейски учени и изследователи, отговорни за развитието на научните изследвания в областта на експерименталната и приложната имунология.

За успешен ръководител на международни проекти

 

 • Доц. д-р Цанко Савов Гечев

 

Доц. Гечев работи в областта на растителната биология и биохимия. Директор е на новосъздадения по програмата Хоризонт 2020 Център за растителна системна биология и биотехнология в Пловдив. Проектът PlantaSYST е един от малкото успели проекти на втория етап от конкурса ТИЙМИНГ по Рамкова програма „Хоризонт 2020“. Сред стратегическите му цели се открояват както провеждане на високотехнологични фундаментални и приложни проучвания, възможности за налагане на нови продукти на българския и световен пазар, така и подготовката и обучението на ново поколение млади учени и изследователи. Доц. Гечев е водещ изследовател и координатор на 5 завършени и 4 текущи международни проекта на обща стойност 9 400 000 евро. Научният колектив, ръководен от доц. Гечев, е изследвал молекулните и генетичните механизми на устойчивост към окислителен стрес при растенията. Чрез използване на мутанти, устойчиви на окислителен стрес, и детайлен транскриптомен и метаболомен анализ са идентифицирани гени и биохимични пътища, отговорни за регулацията на стресоустойчивостта при растения. Изследвани са молекулните механизми на устойчивост към изсъхване и дългосрочен тъмнинен стрес при уникалното българско растение „безсмъртниче“, известно с изумителната си сухоустойчивост и жизнеспособност. Обърнато е внимание на големия медицински и фармацевтичен потенциал, притежаван от метаболитите на такива жизнеспособни растения. Резултатите от работата на научния колектив на доц. Гечев са отразени в 26 научни публикации в списания с импакт фактор, представени са на 3 научни конгреса. Шестима български и чуждестранни докторанти са защитили дисертации, още 6 са в процес на подготовка.

За научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати:

 1. Научният колектив с ръководител проф. д-р Костадин Грозев Костадинов от Института по механика при БАН 

Номиниран за работата си в областта на експлоатацията и комерсиализацията на защитени с патенти научни резултати, свързани с роботизирани технологии за производството на микропродукти с приложение в микроелектрониката, микромеханиката, оптиката, както и в биоинженерството за микро и наноманипулации в биологията. Основните научни резултати на колектива, голяма част от които са получили през последните три години авторски свидетелства за патенти, са: 

 1. Робот Hydro-MiNA със 7 степени на свобода за микро и нанотехнологии и микромонтаж;  
 2. Силов сензор с чувствителност в суб-микро-нютоновия диапазон, за измерване на силите при инжектиране на клетки и за измерване на еластичността на тяхната мембрана; 
 3. Двурък робот за инвитро оплождане “Microna IVF-01”; 
 4. Оптична система, осигуряваща висока разделителна способност на изображението на инжекционната пипета на робота; 
 5. Захранващо устройство за биологични клетки, позволяващо автоматизация на процеса за манипулации с клетки;
 6. Устройство за задвижване на биореактор за висока производителност на биотехнологичния процес; 
 7. Микро-флуидно устройство за биологични клетки за транспортиране, подаване и складиране на клетки при роботизация на процеса за манипулиране на клетки; 
 8. Микро-електромеханично устройство за разработване на прецизни манипулатори.

През периода 2014 г.–2016 г. колективът, ръководен от проф. Костадинов, има сключени договори за експлоатация и комерсиализация на защитени с патенти научни резултати с шест иновативни фирми, шест издадени патента и две стартиращи фирми – едната на роботи за инвитро оплождане, а другата за сензори за нанотехнологии.