Отворени конкурси по програма „Цифрова Европа“

Програма „Цифрова Европа“(2021-2027) подкрепя цифровата трансформация на европейското общество и икономика. С бюджет от 7.58 млн. евро, програмата е насоченъ към изграждането на стратегически цифров капацитет на Европейския съюз и улесняване на широкото внедряване на цифрови технологии и предоставя финансиране на проекти за внедряването на цифрови технологии в 5 ключови области: високопроизводителни изчеслителни технологии; изкуствен интелект; киберсигурност и доверие; внедряване, използване по най-добрия начин на цифровия капацитет и оперативна съвместимост; зъдълбочени цифрови умения.

На 22 февруари са отворени 7 конкурса за подаване на предложения за проекти по 17 теми.. Крайният срок за кандидатстване по седемте конкурса е 17 май 2022 г.:

  1. конкурс „Облачни услуги, данни и изкуствен интелект“;
  2. конкурс „Ускоряване на най-доброто използване на технологиите“;
  3. конкурс „Киберсигурност“;
  4. конкурс „Данни за културното наследство“;
  5. конкурс „GovTech Incubator“
  6. конкурс „Цифрово обучение“;
  7. конкурс „Задълбочени цифрови умения“.

Предложенията за проекти се подават на английски език – електронно през портала на ЕК „Funding and Tenders portal“.

Оценката на подадените проектни по седемте конкурса ще се извърши през юни-юли 2022 г., а споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ се очаква да бъдат подписани през декември 2022 г.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Ели Канева, държавен експерт в Министерството на транспорта и съобщенията и национален представител в Комитета по програма „Цифрова Европа“ – ekaneva@mtitc.government.bg.