Oткриване на лаборатория „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“

На 28 август 2020 г. беше открита лаборатория „Дисперсни системи и реология в чистите технологии“, част от лабораторен комплекс „Наноструктурирани материали и дисперсни системи“.  Изграждането на лабораторията е финансирано по проект BG05M20P001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. Откриването, на което присъства зам.-министъра на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева, се състоя във Факултета по химия и фармация на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Основните цели в работата на лабораторията са свързани с охарактеризиране и разработване на дисперсни системи за чистите технологии и нанотехнологиите, създаването на нови порьозни материали с повишени топлоизолиращи свойства и нови почистващи средства за твърди повърхности с технологични приложения, разработване на нови материали с фазово превръщане за складиране на слънчева енергия за отопление на жилищата и др. Подробна информация за лабораторията можете да намерите в тази презентация.

Проектът за Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ (BG05M20P001-1.002-0023) се изпълнява с безвъзмездна финансова помощ в размер на 23 569 719,17 лева, от които 20 034 261,29 лв. европейско финансиране и 3 535 457,88 лв. национално съфинансиране.

Бенефициент (партньори по проекта) са:

 • Технически университет – Габрово,
 • Технически университет – София,
 • Технически университет – Варна,
 • Софийски университет “Св. Кл. Охридски”,
 • Институт по роботика – БАН, Институт по електроника – БАН,
 • Централна лаборатория по приложна физика – БАН

Очакваните резултати от работата на Центъра за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ са свързани с:

 • Изграждане на капацитет на екипи за научни изследвания и иновации в приложната област на ИСИС, чрез привличане на водещи изследователи и обмен между екипа на проекта и водещи изследователски организации;
 • Задържане и привличане в България на млади изследователи, учени и докторанти, чрез създаване на съвременни условия за научноизследователска дейност;
 • Разпространение и практическо приложение на постигнатите научноизследователски резултати и трансфер на знания чрез прилагане на нови методи за обучение;
 • Комерсиализиране на резултатите от научноизследователските пакети, чрез разрботване и популяризиране на портфолио от патенти и полезни модели;
 • Разработване и внедряване на иновативни технологии и продукти в областта на мехатрониката и чистите технологии, чрез развитие на сътрудничество с бизнеса;
 • Увеличаване възможностите за включване на научните екипи в проекти и програми на международно ниво, работейки в тясно сътрудничество с престижни Европейски научни институции;
 • Нови възможности за сътрудничество между наука и бизнес, осигурявайки достъп на МСП до специализирани бизнес услуги.

 

Допълнителна информация можете да получите и от видеата, към които са предоставени препратки по-долу.