Националният Център за високопроизводителни и разпределени пресмятания – представен по време на Фестивал на науката 2022

Националният Център за високопроизводителни и разпределени пресмятания, обект на Националната пътна карта за научна инфраструктура, управлява изчислителна научна инфраструктура, която работи в режим 24 часа в денонощието, 7дни в седмицата, 365 дни в годината и осигурява достъп на българските изследователи до мощни изчислителни ресурси и услуги на най-високо съвременно ниво.

Изграден е силен екип, с призната висока научна и технологична експертиза и умения, който не само може да решава сложни задачи, но и обучава докторанти и специалисти да използват модерно компютърно оборудване за решаване на сложни задачи.

Центърът е осигурил възможност на българските учени за извършване на мащабни научни изследвания в области като химия, физика, биоинформатика, лекарствен дизайн, климатология, изкуствен интелект, но също така и за обработка и анализ на големи данни, за разработване на приложения в областта на дигитализация на културно-историческото наследство, и др. Няколко примера:

  • Компютърни симулации за използване на дълбоки невронни мрежи за класификация на медицински изображения с цел подпомагане на диагностиката на различни заболявания
  • Молекулно-динамични симулации на протеин-лигандни взаимодействия в помощ на борбата с болестта на Алцхаймер
  • Компютърна симулация на движението на движещи се обекти в свръхзвуково течение на разреден газ
  • Метеорологична прогноза за района на българската антарктическа база

През последните две десетилетия България активно участва във всички големи европейски инициативи в областта на суперкомпютърните, облачни и грид пресмятания. И днес Институтът по информационни и комуникационни технологии от Българската академия на науките, водеща организация на Националния център за високопроизводителни и разпределени пресмятания, е национален представител в Европейската екосистема на суперкомпютри за научни изследвания (PRACE), както и в основния доставчик на услуги за облачните и грид системи в Европа (EGI). Тези инициативи подкрепят европейската визия за приобщаващ и интелигентен растеж, основан на знания и иновации.

Видео-представяне (YouTube).