Национална научна инфраструктура „Съхранение на енергия и водородна енергетика“ (НИ СЕВЕ) представена на Фестивал на науката 2022

Все по-нарастващите нужди от електроенергия за икономиката, транспорта и бита, определят съвременния бърз темп на развитие на енергийните системи. Това е съпроводено с риск за опазването на екологичния баланс в национален, регионален и глобален мащаб. Светът, в т.ч и Европа и България, е единен в убеждението и стремежите си за все по-масово използване на възобновяеми източници на енергия във всички сфери на стопанския живот. В паралел се полагат усилия за декарбонизация и нулеви емисии на технологичните производства.

Европейският съюз има своя стратегически план за нисковъглеродни енергийни технологии (SET-Plan) и осигурява условия за интегрирането на България в изпълнението на политиките, залегнали в пакета от мерки „Чиста енергия за всички Европейци“. Ефективното участие на страната ни изисква мобилизиране и разширяване на съществуващия у нас научен потенциал, който да оказва необходимата за бизнеса технологична и експертна помощ.

Изгражданата с финансиране от Министерството на образованието и науката Национална научна инфраструктура „Съхранение на енергия и водородна енергетика“ (НИ СЕВЕ) е уникална за България и региона тематично ориентирана инфраструктура, с експертиза в областта на иновативните технологии за съхранение и конверсия на енергия от възобновяеми енергийни източници. Инициативата вече бележи успехи в постигане на основната си цел – да осигури интегриране на националния научен потенциал за изпълнение на проекти с интердисциплинарен характер, фокусирани върху разработване, тестване, мониторинг и оптимизация системи за акумулиране на енергия от ВЕИ чрез батерии и производство на водород. НИ СЕВЕ съдейства за преодоляване на тематичната фрагментация в научните изследвания и дава възможности за проактивно взаимодействие с фирми, които имат интерес в областта на чистата енергия. Важен аспект от дейността на НИ СЕВЕ е участието ѝ в Европейския изследователски енергиен алианс (EERA), което силно повишава капацитета ѝ за създаване на висококачествени иновативни разработки и увеличава нейната разпознаваемост на Европейско ниво.

НИ СЕВЕ обединява експерименталната база и експертния капацитет на 5 научни института на БАН,  4 университета (в София, Пловдив и Благоевград) и Единния център за иновации на Академията. Изграждането стартира през 2018 г. Дейностите се осъществяват в 3 модула.

Интегрираните тематични лаборатори в Модул 1 „Изследване и тестване на батерийни складове“ и „Водородна енергетика с ВЕИ“ разполагат с модерна апаратура за тестване на материали, компоненти и изделия с приложение в системите за производство и съхранение на чиста енергия. Лабораториите предлагат широк набор от изследователски услуги, достъпни както за участниците в проекта, така и за външни научни организации и индустриални потребители.

Модул 2 включва инфраструктурни платформи за високо технологични разработки, които са база за иновации, сътрудничество с индустрията и последваща съвместна развойна дейност при въвеждане в експлоатация на системите за съхранение на енергия и водородни технологии. В процес на изграждане са две технологични платформи: „Платформа за развитие на нова генерация горивни клетки и батерии“ и „Платформа за обогатяване на природен газ с водород“.

Третият модул на инфраструктурата е насочен към ефективно управление и разпространение на знания, електронна наука и технологичен трансфер.

В следващото видео Институтът по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“, координатор на НИ СЕВЕ, ще представи напредъка в изгражданата в Модул 2 демонстрационна пилотна инсталация за съвременно производство на газодифизионни електроди за батерии от типа „Метал-Въздух“. Този тип „въздушни батерии“ са достигнали високо ниво на технологична готовност, притежават висока енергийна плътност и се смятат за алтернатива на конвенционалните батерии за съхранение на енергия.

Видео-представяне (YouTube).