Национален циклотронен център

Описание на инфраструктурата:

 

Циклотронният център, като мащабна научна инфраструктура ще се състои от сграда, в която да се позиционират ускорителят-циклотрон, лабораториите за научно-изследователска дейност по радиохимия и радиофармация, лаборатория за научно-приложни изследвания.

Основният градивен елемент на установката е циклотронът, като тук се включва и съпътстващото го оборудване (вакуумни помпи, захранвания, линии за пренос на снопа ускорени частици и др.).

В помещенията за синтез ще се разположи апаратура като горещи камери с модули за синтез на радиофармацевтици; системи за газова, течна и тънкослойна хроматография като част от лаборатория за качествен контрол; апаратура за измерване чистотата на готовите радиофармацевтици; апаратура за микробиологичен контрол на отпадъчните продукти и пр.

 

Научен и технически екип на научната инфраструктура:

 

Над 20

 

Въздействие / ползи:

 

  • Подобрено здравеопазване чрез навременно и прецизно поставяне на медицински диагнози и осигурен достъп до радиофармацевтични продукти на българския пазар на достъпни цени за всички пациенти, нуждаещи се от изследвания
  • Изграждането и работата на НЦЦ и на специализираните лаборатории ще има директен икономически и социален ефект – ще се понижат разходите за крайния потребител при закупуването на силно специализирани изотопи за диагностика и лечение на различни видове онкологични и неврологични заболявания. В момента за закупуването на изотопи от други страни, без да се отчитат транспортните разходи, страната изразходва по 10 милиона евро годишно.
  • Производство на радиофармацевтици за вътрешния и външния пазар на стойност няколко милиона лева годишно.
  • Осигурява подкрепа за социално уязвими групи от обществото – в случая онкологично и други болни.
  • Осигуряване на нова, съвременна материална база за научни изследвания чрез създаването на три лаборатории – радиохимична, такава за контрол на качеството и микробиологична – и закупуване на апаратура с иновативен характер, необходима за провеждане на научна дейност.
  • Обучение на висококвалифицирани специалисти и създаване на ново поколение от учени и инженери.

 

Тип на инфраструктурата:

Националният циклотронен център (НЦЦ) е стартираща форма на научно-фирмено сътрудничество в областта на научноизследователската и развойната дейност. По същество НЦЦ ще представлява конгломерат между изследователски институт (ИЯИЯЕ) и стартираща социална фирма.

 

Участие в европейска инфраструктура:

Циклотронът в Мултидисциплинарния институт Хуберт Кюриен в Страсбург, Франция (Le cyclotron Cyrcé l’IPHC), Циклотронът към Обединения европейски научен център в Испра, Италия (JRC Cyclotron, IHCP Ispra), Националната лаборатория за ядрени изследвания в Леняро, Италия, PET-центърът Дрезден-Розендорф в Германия (PET Center Dresden-Rossendorf), Циклотронният Център Броновице в Краков, Полша, Центърът за Научни изследвания в Юлих, Германия и други. Някои от тези центрове вече са заявили интерес за сътрудничество и в момента се търси пътя за провеждането на тези сътрудничества.

Координатор:

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН

Местоположение на инфраструктурата:

София и Варна

http://www.inrne.bas.bg/

Български консорциум:

Финансов координатор:

Министерство на образованието и науката

Научен координатор:

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика – БАН

Членове на консорциума:

  • Медицински университет – София;
  • Медицински университет – Варна.

 

Област на дейност:

Природни и инженерни науки.

 

Проект за бюджет за периода 2018-2022:

51.9 млн. лв.

Бележка: Дарение от Департамента по енергетика на САЩ и Фонд АЕЦ Козлодуй в размер на 5 млн. щ.д. през 2016 г.

Приходи

24.8 млн. лв.