Национален конкурс „Млади таланти“ 2017

Национален конкурс „Млади таланти“ 2017

 

  • Чавдар Лалов- проект „Структура на несамопресичащите се маршрути и свързващата константа“.

 

През 2017г. Чавдар е ученик в 10-ти клас в Математическа гимназия „Гео Милев“ – гр. Плевен. Румен Руменов Данговски е научен консултант на проекта.

„Проектът разглежда т.нар. несамопресичащи се маршрути (НПМ). Те са пътища върху квадратната решетка, които не минават през една точка по повече от един път. Имат множество приложения в химията, биологията и компютърните мрежи. Основният математически проблем е свързан с броене. Колко НПМ с дължина n има върху квадратната решетка Z × Z? Това е 75-годишна нерешена задача, като в моментасъществуват много малко резултати, доказани строго математически.“

 

  • Василена Цветанова и Радослав Димитров- проект „Сортиране на пермутации от положителни числа с обръщане“

 

През 2017г. Василена Александрова Цветанова и Радослав Стоянов Димитров са ученици 9-ти и 10-ти клас в МГ „Акад. Кирил Попов“. Научен ръководител на техния общ проект е Калина Христова Петрова. Ето и кратко резюме на проекта им:

„Проектът се базира на актуален проблем в информатиката, а именно намирането на разстоянието между две пермутации чрез прилагане на операцията обръщане. Задачата е NP-трудна, но са известни много разработки, насочени към развиване на евристики за нея. Цели на проекта са изследване на влиянието на броя различни знаци при подреждането на пермутация (непредлагано преди), както и проучване как различните видове селекция променят резултатите. За постигането на целите са имлементирани нужните алгоритми и се сравняват резултатите. Резултатите, получени при изпълнението на програмите с приложена авторската хипотеза, подобряват всеизвестните оптимални, но само на пермутации с малък брой елементи. Алгоритмите с променена селекция и без вземана предвид авторската идея обаче значително подобряват резултатите дори за по-големи стойности. С това проектът намира нови най-добри решения.“

 

  • Симона Христова и Теодор Алексиев- проект „Търсене на променливи звезди в разсеяния куп NGC7243“

 

През 2017г. Симона Любомирова Христова  е 12-ти клас в ПМГ „Баба Тонка“, гр.Русе, а Теодор Димитров е ученик в СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София, също 12-ти клас. Научен ръководител на техния проект е д-р Александър Атанасов Куртенков. 

Ето и кратко резюме на проекта:

Проектът представя нов алгоритъм за търсене на променливи звезди използвайки реални астрономически данни. Използваме данни от наблюдения проведени по време на няколко нощи на разсеяният куп NGC 7243. Избрахме точно този куп поради две причини: първо разсеяните купове са по слабо изследвани отколкото по разпознаваемите кълбовидни купове. Втората причина е че в полето на нашият обект има само няколко известни и категоризирани променливи звезди. Нашата цел е чрез алгоритъма да намерим неизвестни досега променливи звезди, което ще допринесе за по-доброто ни разбиране за Вселената. По време на няколкото нощи фотографски наблюдения събрахме нужните данни използвайки телескоп-рефлектор и CCD-камера с квантова ефективност от 90%. След основна обработка на кадрите чрез софтуера IRAF, използвахме алгоритъма за променливи звезди. Сравнихме инструменталната звездна величина на всяка една звезда със други две които взехме за базисни. Направихме това за всяка снимка и построихме графика на средните стойности на модулите на остатъчните величини (MAD) от звездната величина. От тук разглеждахме само обекти които имат ясно забележима промяна в блясъка по време на наблюденията. Финалната проверка бе дали тази променливост не е причинена от несъвършенства в камерата. Използвайки този алгоритъм успяхме да определим 9 неизвестни досега променливи звезди в полето на разглеждания разсеян куп. Също така построихме техните криви на блясък и се опитахме да определим типа променливост, която проявяват. Това откритие ще обогати знанията ни за самият куп, а и разбира се за звездите, които го съставляват.“