Министрите на научните изследвания на ЕС обсъждат научните изследвания и иновациите в областта на авангардните материали

На заседанието на Съвета по конкурентоспособност (научни изследвания) в четвъртък, 23 май 2024 г., министрите, отговарящи за научните изследвания, се съсредоточиха върху научните изследвания и иновациите в областта на авангардните материали по време на политическия дебат. Освен това министрите одобриха заключенията на Съвета относно последващата оценка на рамковата програма „Хоризонт 2020“ и заключенията на Съвета относно валоризацията на знанията. Приемането на препоръката на Съвета за повишаване на сигурността на научните изследвания (политическо споразумение по Регламента на Съвета за Европейското съвместно предприятие за високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC)) и задължителната перспектива за работната програма в областта на научните изследвания по време на следващото председателство на Съвета също бяха включени в дневния ред. Заседанието беше председателствано от белгийския министър Вили Борсус (правителство на регион Валония). Европейската комисия беше представена от комисар Илияна Иванова и комисар Тиери Бретон.

Приемането на Регламента на Съвета за Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC) с оглед на разширяването на обхвата на този регламент последва речта за състоянието на Съюза през 2023 г., в която Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, обяви тази инициатива. Беше въведена допълнителна цел за Съвместното предприятие, която му позволява да подкрепя по-нататъшното развитие на висококонкурентна и иновативна екосистема от стартиращи и изследователски предприятия в областта на ИИ в Европа, включително разработването и внедряването на европейски решения в областта на ИИ от действащи фабрики за ИИ.

В препоръката на Съвета относно повишаването на сигурността на научните изследвания се отчита геополитическата ситуация: Увеличаването на чуждестранната намеса и дезинформацията в световен мащаб разкри рискове и уязвимости в нашите общества, икономики и дружества. Поради присъщата си отвореност и интернационализация секторът на НИИ е особено уязвим в това отношение. Установените рискове са свързани с три основни области: (1) нежелан трансфер на знания, (2) чуждестранна намеса и (3) нарушаване на етичните норми или почтеността. В препоръката на Съвета се посочват конкретни действия и мерки, които да бъдат предприети от държавите членки и Комисията за повишаване на сигурността на научните изследвания, като отправната точка е ясната и спешна необходимост от повишаване на осведомеността и изграждане на устойчивост сред изследователите и академичните среди в цяла Европа.

В приетите заключения на Съвета относно валоризацията на знанията се разглеждат различните начини за подкрепа на валоризацията на знанията като важен елемент за устойчива и конкурентоспособна промишленост и стратегическа автономност в отворената икономика на Съюза. В тях се прави преглед на последните инициативи и се дават насоки за тяхното укрепване, ако е необходимо, и се разглеждат начините за запълване на пропуските в европейския иновационен пейзаж.

Приетите заключения на Съвета относно последващата оценка, която Комисията направи на рамковата програма „Хоризонт 2020“, са насочени към някои от ключовите теми на оценката, като например научното, общественото и икономическото въздействие на научните изследвания и иновациите. Освен това в заключенията на Съвета се разглеждат синергиите с други програми и фондове, подкрепата за Европейското научноизследователско пространство, специалните мерки за разширяване на участието в програмата, както и изпълнението и мониторинга на програмата. Накрая е представена и прогноза за предизвикателствата и нуждите при подготовката на следващата рамкова програма за научни изследвания и иновации.

В рамките на политическия дебат Председателството отбеляза, че търсенето на усъвършенствани материали (нови материали с подобрени свойства, които са умишлено проектирани за по-добри експлоатационни характеристики) се очаква да нарасне значително през следващите години и следва да бъде съпроводено от нарастващи иновации и производство в Съюза. В края на февруари 2024 г. Европейската комисия публикува Съобщение относно усъвършенстваните материали за водещи позиции в промишлеността, което председателството взе предвид за политическия дебат, тъй като Съюзът и неговите държави членки имат уникалната възможност да разработят съвместен и всеобхватен стратегически подход за гарантиране на икономическата сигурност на Съюза и повишаване на неговата конкурентоспособност в промишлеността. По време на дебата министрите се съсредоточиха върху възможностите за по-тясно сътрудничество, определянето на тематични приоритети и обмена на добри практики.