Мерките в подкрепа на изследователската общност на Украйна на ниво ЕС

  • Въпреки че Споразумението за асоцииране на Украйна към програмите Хоризонт Европа и Евратом все още не е в сила, Украйна отговаря на условията за финансиране от ЕС по Horizon Europe, тъй като е включена в списъка на страните с ниски до средни доходи в Ръководството на Хоризонт Европа;
  • Европейската комисия подхожда гъвкаво по отношение на текущите проекти по Хоризонт Европа, включващи украински участници, по отношение на докладването и крайните срокове за финализиране на проектите;
  • На 22 март стартира специален портал ERA4Ukraine, който да служи на едно гише за информация относно подкрепата за изследователи от Украйна, предоставена на ниво ЕС, държави-членки на ЕС и асоциираните страни. Той беше конфигуриран в рамките на съществуващата мрежа Euraxess.
  • Европейският съвет за научни изследвания (ERC) стартира инициатива за оповестяване на възможности за работа, свързани с текущите му безвъзмездни средства – вече се предлагат над 500 свободни работни места. – ERC for Ukraine | ERC: European Research Council (europa.eu)
  • Нейните изследователи могат да кандидатстват за краткосрочни изследователски престой, инструменти за виртуална мрежа и/или да се присъединят към една от работните групи за действие по програмата COST. – Action Networking Tools | COST

Нов пакет с мерки се очква в периода май-юни 2022 г.