Механизмът Hop on

Една от основните цели на Рамковата програма за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт Европа“ е да укрепи Европейското научноизследователско пространство (ЕНП) чрез разширяване на участието и разпространяване на високите постижения. Европейската комисия разработва и прилага различни инструменти с цел намаляването на различията и разделението в резултатите от научните изследвания и иновации (НИИ).

Мехнанизмът „Hop on“ дава възможност за включване и интегриране на допълнителен участник от държавите-членки с недостатъчно високи резултати в НИИ към текущ проект по Втори стълб на Хоризонт Европа или по програмата Pathfinder на Европейския съвет за иновации. Основните критерии за избор е добавената стойност на новия партньор, изпълняващ съответна допълнителна задача в проекта. Задължително условие е и всички партньори в съществуващия консорциум да одобрят присъединяването на новия партньор.

Подробна информация за механизмът Hop on Facility може да намерите на портала на Европейската комисия Funding & tender opportunities, както и във файла по-долу.

Информационна брошура – Механизъм Hop on