Лабораторен комплекс в областта на фармацевтичните науки Научно-технологичния парк „София Тех Парк“

 

Област на дейност: Извършване на независими научни изследвания и разпространяване в широк мащаб резултатите от тези дейности посредством преподаване, публикации или трансфер на знания.

Описание: Комплекса разполага с 11 лабораторни звена, като осем от тях от тях са част от  Е-инфраструктурата:

  1. Лаборатория по биоинформатика „БиоИнфоТех“

Основната цел на лабораторията е създаването на бази данни, които съдържат биологична информация. Тази информация ще бъде анализирана, което ще доведе до генерирането на познания за структуриране на нови лекарства. Лабораторията, също така, ще разработва нови софтуерни инструменти, необходими за генерирането на такива познания.

  1. Лаборатория за 3D креативност и бързо прототипиране на нови продукти

Мисията на лабораторията е да създава иновативни практики и да изгражда уникални и достъпни възможности за изследване и развитие в областта на 3D креативността чрез системи за бързо физическо материализиране на нови идеи и продукти. Лабораторията ще играе ролята на център за иноватори и изследователи, които търсят нови решения, като използват технологии за тестване на идеи директно от компютърни модели.

  1. Лаборатория „Изкуствен интелект и CAD системи“

Лабораторията предоставя възможност за използване на споделени източници, софтуер и информация, като достъп до множество CAD базирани софтуерни приложения, които могат да бъдат използвани и от академични институции, и от компании, които разработват нови продукти. Лабораторията ще разработва и тества устройства, които използват електроенцефалография, например прототипи на роботи, които се контролират дистанционно от хора, като се използват мозъчните им вълни.

  1. Микро Нано Лаб

Основните дейности на лабораторията са свързани с изследване, тестване и анализ на дефекти и повреди на: микроелектронни схеми (чипове), електронни устройства, сензорни системи и други високотехнологични продукти в областта на електронно устройства, алтернативна енергия, автомобилостроене, комуникационно оборудване и компютри. Основният приоритет на лабораторията е изучаване и идентификация на причините за отказ на тестваните продукти, оптимизиране на изследователския процес, и разработване на нови продукти, устройства и системи.

  1. Лаборатория по Киберсигурност

Лабораторията по киберсигурност е основана на съвременни методи за оценка на риска, диагностика на вътрешните заплахи и управление на сложни компютърни и мобилни инфраструктури. Освен това лабораторията ще извършва дейност, свързана с дизайн и разработване на софтуер и сложни системи, като се използват последните методи за сигурно кодиране – разработване на сигурен и безопасен софтуер въз основа на принципите, определени от CERT България и Националното звено за реакция при инциденти в компютърната сигурност.

  1. Лаборатория по Виртуална и разширена реалност

Основната дейност на лабораторията се изразява в извършване на научни изследвания и внедряване на иновативни решения за тестване и верификация на свойствата на нови продукти в много ранен етап от тяхното развитие. Лабораторията ще предлага иновативна услуга за страната и региона, която се състои в подготовка, изследване и коригиране на модели на устройства и оборудване в имерсивна среда, като се използват естествени техники за взаимодействие и интегриране на тактилна обратна връзка и звукови ефекти с цел бързо развитие на нови продукти и подкрепа за взимането на решения.

  1. Лаборатория за Високопроизводителни изчисления

 http://nestum.phys.uni-sofia.bg/

Лабораторията предоставя надеждни, устойчиви изчислителни ресурси и услуги, за да се улесни използването на високопроизводителни изчисления и да се отговори на малките и средни изчислителни нужди на научно-изследователската общност в академичните институти и високотехнологичните МСП, разположени в цялата страна и региона. Достъпът до инфраструктурата е осигурен целогодишно чрез посочения уеб-адрес.

 

  1. Лаборатория „Интелигентни комуникационни инфраструктури“

Лабораторията ще извършва научно-изследователска и развойна дейност и ще провежда тестове в областта на железопътни системи (влакове, трамваи и метро) за управление на трафика. Научно-изследователската дейност на лабораторията ще бъде насочена към създаването на уникална платформа за валидиране и сертифициране на индустриални решения и компоненти в сигнализационния железопътен сектор (ERTMS) и бордовите компютри.

Въздействие/ползи:

Повишаване и подкрепа на научно-изследователския капацитет на Република България.

Насърчаване на иновационната култура и конкурентноспособността на предприятията и организациите, основани на знанието.

Съдействие за създаването на ефективна работна среда за научноизследователска и иновационна дейност.

 

Участие в европейска инфраструктура

София Тех Парк е асоцииран член на IASP – International Association of Science Parks and Areas of Innovations: http://www.iasp.ws/

София тех парк е сключил през 2013 Меморандум за сътрудничество със Italian Association of Science and Technology Parks (APSTI);

СТП планира в периода 2017-2020 да кандидатства за членство и партньорство в европейски партньорски мрежи, сред които: Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса (EEN), Мрежа от европейски бизнес и иновационни центрове (EBN), Асоциация на професионалистите в областта на научно-технологичния трансфер“ (ASTP) и др.

Година на включване: в IASP – International Association of Science Parks and Areas of Innovations – 05.2014.

 

Photo: Yordan Simeonov (EU2018BG)

Координатор:

Сдружение за Научно изследователска и развойна дейност

Проф. Марин Христов, m.hristov@sofiatech.bg

Местоположение на инфраструктурата:

гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 111 „г“; http://www.sofiatech.bg

 

Български консорциум:

Финансов координатор:

Министерство на икономиката

Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП

София Тех Парк АД

 

Научен координатор/асоцииран член:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Технически университет – София

Медицински университет – София

Област на дейност:

Здраве и храни

Проект за бюджет за периода 2018-2022:

37 500 000 лв.

Приходи:.

За периода 2018-2022 се очакват приходи от европейско финансиране, приходи от трети финансиращи организации, 3 млн. лева от услуги от дейността на лабораторния комплекс