Комисията инвестира 673 милиона евро за мисиите на ЕС в областта на здравеопазването, климата и околната среда

Комисията прие изменение на работната програма на Horizon Europe за 2021-2022 г., като увеличи общия бюджет до 15,4 милиарда евро: това е увеличение от 723 милиона евро в сравнение с първоначалния бюджет от 14,7 милиарда евро. Този нов бюджет включва 673,24 милиона евро, предназначени за внедряването на мисии на ЕС, които стартираха през септември за справяне с големите предизвикателства и постигане на амбициозни цели в областта на здравеопазването, климата и околната среда до 2030 г.

Комисията също така обяви днес 19 нови покани, които са посветени на петте мисии на ЕС. Първият кръг от тези покани ще бъде отворен на 22 декември 2021 г., а вторият ще бъде отворен на 11 януари 2022 г.

Бюджетът, добавен към работната програма на мисиите на ЕС, включва добавка от 548,74 милиона евро за 2021 г. и 124,5 милиона евро за 2022 г. Разделението на бюджета за 2021 г. е както следва:

  • Мисията „Устойчива на изменението на климата Европа“ ще инвестира 122,38 милиона евро за подкрепа на регионите и общностите в тяхното пътуване да се адаптират към изменението на климата, включително разработването на оценки на риска, пътища и демонстрации на широкомащабни иновативни системни решения, които са икономически подходящи.
  • Мисията „Побеждаване на рака“ ще инвестира 125,65 милиона евро за разработване на нови методи и технологии за скрининг и ранно откриване на рак, установяване на мерки за качеството на живот и предпочитанията на пациентите и оцелелите от рак, както и разбиране на въздействието на рисковите фактори и детерминантите на здравето върху развитието и прогресията на рака.
  • Мисията „Морска звезда 2030“ ще използва бюджет от 114,34 милиона евро за възстановяване на морските и сладководни екосистеми и биоразнообразие, предотвратяване и премахване на замърсяването от океана, моретата и водите, създаване на устойчива, неутрална по отношение на въглерода и кръгова синя икономика. Освен това те ще разработят цифрови системи, които ще се използват за генериране на модели за европейски цифров близнак и ще ангажират и мобилизират гражданите, особено младите поколения.
  • Мисията „100 неутрални от гледна точка на климата градове – от и за гражданите“ ще използва бюджет от 119,37 милиона евро за ново градско планиране и дизайн за справедливи, устойчиви, устойчиви и неутрални по отношение на климата градове, ще разгърне иновационния потенциал на обществения транспорт като гръбнака на градската мобилност, ще създаде позитивно чисто енергийни райони наред с други.
  • Мисията „Грижата за почвата е грижа за хората“ ще използва бюджет от 67 милиона евро, за да идентифицира всички пропуски в пътните карти за постигане на целите на мисията, да валидира и разработи показатели за здравето и функциите на почвата и да разбере връзката между здравето на почвата и хранителните и безопасни храни. Освен това в поканата са включени множество теми, фокусирани върху нови бизнес модели и ангажиране с региони, общини и млади хора за създаване на ново поколение почвени съветници.

Изменението на работната програма „Хоризонт Европа“ за 2021-2022 г. обхваща също няколко нови действия, които надхвърлят бюджета за допълване на мисиите на ЕС. Това включва принос от 50 милиона евро към операцията за смесване на InvestEU в рамките на продуктовата част на Green Transition от клъстер 5 на Horizon Europe – „Климат, енергия и мобилност“. В съответствие с целите на пакета „Fit for 55“, това действие ще се фокусира върху възобновяем водород, устойчиви авиационни горива, дълготрайно съхранение на енергия и директно улавяне на CO2 от въздуха.