JRC – Съвместно докторантско партньорство

Съвместният изследователски център (JRC) оповести обявяването на пилотна фаза на програма “Съвместното докторантско партньорство” (CDP) за 2020 г. – инициатива за установяване на стратегическо сътрудничество с висши училища и научни организации (ВУЗ/НО), които присъждат докторски степени.
“Съвместното докторантско партньорство” се характеризира с научни постижения и международна репутация.
Целта на CDP е да обучи ново поколение докторанти по наука и технологии.
Специфичен акцент се поставя върху научно-политическия интерфейс.
Първата обява за заявяване на интерес към пилотната фаза на CDP беше публикувана в края на 2016 г. В началото на 2020 г. е публикувана и втората обява.
Допустими за участие в CDP са НО, разположени в държави-членки на ЕС и държави, свързани с изследователската програма на ЕС “Хоризонт 2020”. Те могат да кандидатстват в една или повече тематични области с няколко предложения, като всяко предложение се подава в отделен формуляр.
Обявените тематичните области са следните:
Дигитално управление;
Интелигентна, свързана и чиста мобилност;
Енергиен преход в ЕС;
Разработване на методи за наблюдение на напредъка, трансформации на дизайна и идентифициране на решения за постигане на целите за интелигентно развитие;
Сигурна и устойчива доставка на суровини за осигуряване на стратегическите ресурсни вериги;
Изкуствен интелект за наблюдение на земята;
Графични причинно-следствени модели за хибридни заплахи;
Устойчивост на изградената инфраструктура към природни и причинени от човека опасности;
Укрепване на здравето и профилактика на незаразни заболявания;
Неенергийни ядрени и радиологични технологии;
Синергия на качествени и количествени методи за предвиждане на дейности;
Поведенчески модели, прилагани при разработването на политики;
Устойчивост при сложен анализ на данни и статистическо моделиране;
Цялостно представяне на тематичния обхват на всяко направление е достъпно на следния линк от обявата:
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/collaborative-doctoral-partnerships/cdp-thematic-fields
Докторските изследвания се организират, провеждат и контролират съвместно, от НО и съответния институт на JRC. По този начин докторантите имат възможност да осъществят част от докторантурата си в Съвместния изследователски център. За периода на пребиваване в JRC, на докторантите се предлага договор за субсидии от категория 20.
Електронната връзка към обявата на страницата на JRC е следната:
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/collaborative-doctoral-partnerships
Същият електронен портал дава достъп до линкове към:
Покана за изразяване на интерес за CDP от НО (2020);
Покани за изразяване на интерес за докторски позиции по схемата CDP.
Линкът за връзка с електронните страници на институтите на JRC е следния:
https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/jobs/temporary-positions/grantholders/contract-and-working-conditions
На електронната страница на всеки JRC-център е публикуван валиден проект на национален трудов договор и ръководство за получатели на безвъзмездни средства, в което е представена нужната информация относно възнаграждение, данъчно облагане, отпуск, надбавки, социално осигуряване, пенсионни вноски и др.