Eвропейско социално изследване за България (ESS)

 

Описание на инфраструктурата:

 Научно-изследователската разпределена инфраструктура ESS ERIC-Bulgaria е създадена за да осигури пълноценно и равноправно участие на България в паневропейската инфраструктура ESS ERIC, която с решение на Европейската комисия е трансформиран вариант на досега функциониралия проект на ЕК и ЕНФ – (European Social Survey – ESS), в който България има почти 10-годишно успешно участие чрез Агенцията за социални анализи (АСА).

Глобалната цел на инфраструктурата е на всеки две години България и Европа да разполагат с надеждни данни за социалния климат на национално, регионално и европейско ниво, които да разкриват динамиката в нагласите, ценностите и притесненията на европейските граждани.

Организацията на функционирането на ESS в България са подчинени на генералната идея резултатите от ESS да носят многостранни ползи не само на академичната и научно-изследователската общност у нас и по света, но и да са полезни за максимално широк кръг лица и институции – политици, правителствени и неправителствени организации, студенти, журналисти, университетски преподаватели, докторанти, млади и с опит учени, изследователи – т.е. на всички, които се интересуват къде на социалната карта на Европа се намира България и защо е там.

 

Научен и технически екип на научната инфраструктура:

Над 20

 

Въздействие / ползи:

Ползите за България от поддържането на научно-изследователската инфраструктура ESS-Bulgaria и от участието  в ESS ERIC могат да се групират в следните основни направления:

  • Благодарение на участието си в ESS България разполага с надеждна, актуална и сравнима географски и във времето информация с широк спектър на приложение: може да се използва за научни, образователни, политически, дипломатически и др. цели.
  • ESS покрива изключително широк периметър от социални, икономически и политически проблемни теми, тенденции и нагласите към тях, при това в динамика, което предоставя уникална възможност за сравнимост във времето и между отделните страни.
  • ESS осигурява възможност на академичната общност, държавата и бизнеса да разполагат не само с актуализирана на всеки две години информация за динамиката на социалния климат у нас и в Европа, но също и със специална иновативна програма за обучение ESS EduNet, която позволява да се синхронизира висшето образование в България с европейското и световното, както и да се обучават студенти, докторанти и млади учени на модерни изследователски методи и техники.
  • ESS осигурява на журналистическата гилдия богат набор от „новини” при сравненията между българите и другите европейци, които служат не само да информират обществеността „Къде сме ние?”, но и да провокират гражданската активност в търсене на отговори и на въпроси като „Какви сме ние?”, „Защо сме такива?”, и много др. ESS дава изключително богат материал за организиране на научни дискусии, семинари и публични дебати по теми и проблемни области, които вълнуват хората, институциите, бизнеса.

Тип на инфраструктурата:

ESS е от типа фундаментални научни проекти и според спецификациите на европейската научно – изследователска инфраструктура ESS ERIC за пълноправно участие за необходими държавни финансови гаранции.

Участие в европейска инфраструктура:

Чрез ESS ERIC-Bulgaria се осигурява сътрудничество с европейския инфраструктурен консорциум European Research Infrastructure Consortium for the European Social Survey Research Infrastructure – ESS ERIC), изграден съгласно решение на Европейската комисия от 22 ноември 2013 г. (2013/700/EU)

Координатор на ESS ERIC е Сити Университет, Лондон, Великобритания

 

Година на включване в европейската инфраструктура – 2005 г.

 

Координатор:

Университет за национално и световно стопанство

Местоположение:

http://www.ess-bulgaria.org/

 

Български консорциум:

Финансов координатор:

Министерство на образованието и науката

Научен координатор:

Университет за национално и световно стопанство

Членове на консорциума:

  • Институт за изследване на обществата и знанието при БАН
  • Агенция за социални анализи (АСА)
  • Съюз на икономистите в България

 

Област на дейност:

Социални и културни иновации.

Проект за бюджет за периода 2018-2022:

Общо: 1,5 млн. лв.