Центрове за производство и изследване на нови материали – Инфрамат/INFRAMAT

 

Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически и фолклорни) – Инфрамат/INFRAMAT

 

Описание на инфраструктурата:

 ИНФРАМАТ (Модул 1) разполага с уникални възможности за комплексно охарактеризиране на материали с разнообразни приложения. Инструменталните единици на Модул 1 покриват основни методи в съвременното материалознание, обхващат множество нови, модерни и уникални за РБ апаратури като електронни микроскопи, рентгенови дифрактометри, спектрометри от различен вид, лабораторен комплекс за ядрен магнитен резонанс, микротомограф, наноиндентор и много други. Лабораториите на ИНФРАМАТ осигуряват експертна помощ на голям брой български индустриални фирми за контрол на качеството на техните изделия и в подкрепа на иновационната и развойната и дейност. ИНФРАМАТ (Модул 2) включва основни научни и образователни институции, работещи в областта на археометричните изследвания, диагностиката и опазването на движимо културно наследство с археологически и етнографски характер. Лабораториите на Модул 2 осъществяват дейности по диагностика, реставрация и консервация на артефакти с оглед на тяхното научно изследване и предпазване от разрушаване и по-нататъшно влияние на околната среда. Взаимодействието между двата модула на ИНФРАМАТ дава възможност за ползотворно прилагане на допълнителни техники при изследването на археологическите и етнографските артефакти.

Тип на инфраструктурата:

ИНФРАМАТ е разпределена инфраструктура (т. 6.2.) с висока концентрация на ресурси.

Участие в европейска инфраструктура:

ИНФРАМАТ (Модул 1) е направил официална заявка за включване в европейската разпределена изследователска инфраструктура CERIC (Central European Research Infrastructure Consortium). Получено е принципно съгласие за това участие като в момента се уточняват начините и обхвата на това включване. Модул 2 – Националният археологически институт с музей от 2012 г. е част от европейската инфраструктура за електронен обмен и електронно съхранение в областта на културата EUROPEANA чрез електронната мрежа  CARARE за опазване на културно наследство.

Година на включване в европейската инфраструктура:

 

Модул 2 – 2012 г. – EUROPEANA

Научен и технически екип на научната инфраструктура:

Над 50

 

Въздействие / ползи:

 1. Постигане на висока степен на интеграция на мащабна и уникална изследователска апаратура и човешки ресурс в подкрепа на научноизследователската и иновационната дейност.
 2. Повишаване на качеството и конкурентоспособността на изследванията в сферата на материалознанието и нанотехнологиите, зелени, пречистващи и безотпадни технологии, оползотворяване на суровини и биоресурси, както и национална идентичност в съответствие с приоритетите на Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2025
 3. Осигуряване на инфраструктурна подкрепа за дейности в рамките на три от тематичните цели на ОПИК: засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и иновациите
 4. Осигуряване на инфраструктурна основа в подкрепа на развитието на Центровете за върхови постижения и Центрове за компетентност в рамките на ОП НОИР
 5. Осигуряване на широк достъп до уникална по своята комплексност и ниво на технически възможности обединена инфраструктура за всички заинтересовани потребители от научно-изследователския, публичния и частния сектор на РБ
 6. Осигуряване на условия за устойчиво развитие на научно изследователската и иновационната дейност в РБ в сектори от структуроопределящо значение за индустриалното развитие на страната
 7. Присъствие на РБ на Европейската пътна карта за изследователска инфраструктура в областта на материалознанието и възможност за реципрочно ползване на европейски изследователски инфраструктурни единици.
 8. Осигуряване на капацитет за консервация, реставрация и изследване на наличните музейни колекции и културни ценности
 9. Създаване на критична маса от млади изследователи и практици чрез специализации във водещи лаборатории в чужбина, които да осигурят устойчивост на консервацията, реставрацията и изследването на националното културно наследство в следващите поне две десетилетия
 10. Свързване на консервационната и реставрационната работа с изследванията на артефактите
 11. Развитие на научни изследвания върху древните технологии и източници на суровини

Създаване на предпоставки за изграждане за балкански център по консервация, реставрация, археометрия и интегрирането му с образованието в региона и България

 

 

Координатор:

Институт по физикохимия, БАН

 

Местоположение на инфраструктурата:

Основната част от ресурсите на Модул 1 за разположени в кампуса на БАН на 4-ти км в София. Инфраструктурни лаборатории на Модул 1 има и в двата факултета на СУ „Св. Климент Охридски“, разположени в кампуса на университета на ул. „Джеймс Баучер“, София (Факултет по химия и фармация, Физически факултет). Някои ресурси са разположение на територията на ХТМУ, София и Централна лаборатория за приложна физика в Пловдив.

Ресурси на Модул 2 са разположени в сградата на НАИМ, БАН, в София на адрес ул. Съборна 2. Инфраструктурни лаборатории свързани с Модул 2 има и в Химическия факултет и в Центъра по археометрия на СУ „Св. Климент Охрдиски“

http://ipc.bas.bg/page/bg/ dogovori/obschoinstitutski-infrastrukturni-proekti/proekti/inframat.php

 

Български консорциум:

Финансов координатор:

Министерство на образованието и науката

 

Научен координатор:

 1. Модул 1
 • Институт по физикохимия, БАН
 • СУ „Св. Климент Охридски“ (Факултет по химия и фармация и Физическия факултет)
 • Институт по органична химия с център по фитохимия, БАН
 • Институт по обща и неорганична химия, БАН
 • Институт по електрохимия и енергийни системи, БАН
 • Институт по полимери, БАН
 • Институт по катализ, БАН
 • Институт по оптични материали и технологии, БАН
 • Химикотехнологичен и металургичен университет, София
 • Централна лаборатория по приложна физика, Бан, Пловдив
 1. Модул 2
 • Национален археологически институт с музей, БАН
 • СУ „Св. Климент Охридски“ (факултет по химия и фармация)
 • Национален исторически музей, София
 • Национална художествена Академия, София
 • Нов български университет, София
 • Институт по балканистика с център по тракология, БАН
 • Институт по органична химия с център по фитохимия, БАН
 • Институт по етнология и фолклор с етнографски музей, БАН.

 

Област на дейност:

Природни и инженерни науки.

 

Проект за бюджет за периода 2018-2022:

Общо: 23 млн. лв.

 

Приходи

Общо: 23.5 млн. лв.