Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ)

Описание и дейности на инфраструктурата

 ЦРСББ е изследователски център със следната организационна структура:

Общо събрание – върховен орган;

Ръководство: Директор и Управителен Съвет (УС);

Административен отдел, IT отдел и отдел технияеска поддръжка;

Изследователски отдели:

Отдел 1: Молекулна физиология на стреса.

Отдел 2: Растителна клетъчна биотехнология.

Отдел 3: Биология на развитието на растенията.

Отдел 4: Синтетична биология.

Отдел 5: Зеленчукопроизводство.

Отдел 6: Биоинформатика и математично моделиране.

Отдел 7: Растителна метаболомика.

Отдел 8: Почвена фертилност.

Отдел 9: Технологичен трансфер, комерсиализация, IP-мениджмънт и комуникации.

Отдел 10: Проектна дейност.

Областта на дейност е растителна системна биология и биотехнология, растениевъдство, геномика, молекулярна биология, метаболомика, биоинформатика

 

Въздействие / ползи:

ЦРСББ ще създаде иновативен, надежден и икономичен изследователски център в областта на растителната системна биология и биотехнология. В резултат на това:

  • Ще се прави модерна наука в областта на растителната системна биология и биотехнология, следствие на което ще се увеличи изследователския и иновационен потенциал на растителната наука в България.
  • Ще се въведат нови технологии за зеленчукопроизводство и за прогноза на растителния добив.
  • Ще се подобри взимането на решения в селското стопанство, което ще има благоприятен ефект върху селскостопанските производители и крайните потребители, както и върху околната среда.
  • Стимулира растежа в селскостопанския и биотехнологиченсектори на българската икономика.

Тип на инфраструктурата

Изследователски център в областта на растителната системна биология и биотехнология

 

Участие в европейска инфраструктура –

Н2020 проект PlantaSYST

Координатор:

Институт по молекулярна биология и биотехнологии

 

Местоположение на инфраструктурата:

Пловдив, България

http://cpsbb.eu/

 

Български консорциум:

Финансов координатор:

Министерство на образованието и науката

 

Научен координатор:

Консорциум „PlantaSYST”

http://plantasyst.eu/

 

Област на дейност:

Здраве и храни

 

Проект за бюджет за периода 2018-2022:

21 900 000 евро

Приходи:

За периода 2018-2022 се очакват приходи от европейско финансиране, приходи от трети финансиращи организации, от услуги в областта на метаболомиката и биоинформатиката.