Центрове за компетентност

 

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“- близо половин милиард лева за българска наука

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“(ОП НОИР) инвестира над 1,240 млрд. лева в период 2014-2020 г. в три приоритетни области: “Научни изследвания и технологично развитие”, “Образование и учене през целия живот” и “Образователна среда за активно социално приобщаване”.

Над 430 млн. лева са насочени за научноизследователската и развойна дейност в приоритетните области на ИСИС: Мехатроника и чисти технологии; Информатика и ИКТ; Индустрия за здравословен живот и биотехнологии; Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

ОП НОИР осигурява инвестиции в модерни научноизследователски инфраструктури и оборудване, които позволяват научни изследвания и иновации на най-високо равнище на европейско ниво, както и създаване на условия за повишено участие на българските научни организации в Рамковите програми за научни изследвания и иновации на ЕС („Хоризонт 2020“ и „Хоризонт Европа“) и включване пан-европейски научни комплекси и консорциуми за изпълнението на европейската пътна карта за научна инфраструктура.

С над 370 млн. лв. се подкрепя изграждането и развитието на общо 4 Центъра за върхови постижения и на 10 Центъра за компетентност. Центровете обединяват усилията на над 60 института на БАН, Висши училища, научни и бизнес организации. Интервенцията е насочена към повишаване нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на научните организации, както и подкрепа развитието на капацитета за научни изследвания (включително реализиране на върхови постижения) и иновации. Стимулира се изграждането на нови партньорства с бизнеса и създаването на нови предприятия.

ОПНОИР осигурява близо 60 млн. лв. за допълваща подкрепа на научни организации и висши училища за проекти, одобрени за финансиране по Рамкова програма Хоризонт 2020, конкурс WIDESPREAD-Teaming, фаза 2, чрез финансиране на разходите, недопустими по Рамкова програма Хоризонт 2020 – инвестиционни помощи за научноизследователска инфраструктура и оборудване. Проектите, които се подкрепят от Оперативната програма, са „ПлантаСИСТ: Създаване на Център по растителна системна биология и биотехнология за превръщане на фундаменталните научни изследвания в устойчиви био-базирани технологии в България“, гр. Пловдив, и „Големи данни за интелигентно общество“ (GATE) на СУ „Св. Климент Охридски“.

Целта е подобряване конкурентоспособността на българската научноизследователска система и на икономиката като цяло.

 

 

  1. Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“

Вoдеща организация: Институт по обща и неорганична химия към БАН

Цел: Постигне качествено ново ниво на познанието в няколко взаимно припокриващи се икономически сегменти: мехатроника и чисти технологии чрез развитието на специфични научни методи и инструменти за постигане на интелигентен дизайн, планиране и експлоатация на материалните ресурси, енергийните системи и мехатронни компоненти.

Очаквани резултати: Научно-изследователска дейност, технологично развитие и иновации в областта на: Виртуално инженерство и дигитални производства; Био-мехатроника, Микро/нано инженеринг за мехатронни технологии, елементи и системи; Вибрационни и акустични мехатронни технологии; Транспортен инженеринг и реинженеринг; Оптични мехатронни технологии; Компоненти на интелигентни системи за мехатронни устройства; Технологии за чиста и безопасна енергия; Зелени технологии; Адитивни технологии, функционални покрития и нови материали; Роботизирани системи и мехатронни технологии; Моделиране.

Сайт на проекта >>

 

 

  1. Проект: BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ (УНИТе)

Водеща организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Цел: Изграждане на уникален научно-изследователски център, отговарящ на изискванията за модерна е-инфраструктура и научни изследвания на високо международно равнище.

Очаквани резултати: Центърът за върхови постижения от разпределен тип ще е с обособен хъб в Софийския университет (А single point of access) и синхронно комуникиращи възлови точки (nodes) – в университетите-партньори в Русе, Шумен, Бургас и София. Ще се извършват върхови научни изследвания в областите на чувствително събиране на големи обеми от данни (Big Data), концептуалното им използване в природните науки, в разпознаване на изображенията, както и в развиване на иновативни математически методи и модели в дигиталния свят. Приложенията на научните резултати от деветте работни пакета  на проекта се очаква да допринесат за създаване на „интелигентни и устойчиви градове“, използващи ИКТ за управление на транспортната мрежа, енергийната консумация, градското планиране и за интелигентна жизнена среда, както и за създаване на фабрики на бъдещето (factories of the future) и преход към Индустрия 4.0.

Сайт на проекта >>

 

Проект: BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижение по информатика и информационни и комуникационни технологии“

Водеща организация: Институт по Информационни и комуникационни технологии  към БАН

Цел: Изграждане на Център за върхови постижения, който интегрира модерна научноизследователска инфраструктура и екипи от висококвалифицирани учени и специалисти за провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания с висока обществена значимост в съответствие с приоритетите на тематична област Информатика и ИКТ на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България.

Очаквани резултати: Утвърждаване на лидерската позиция на България в Югоизточна Европа в областта на високопроизводителните пресмятания чрез изграждане на съвременен Дейта център и суперкомпютърна система от ново поколение; Пълноценно участие на България в Европейската Облачна и Грид инфраструктура; Издаване на Грид сертификати; Подкрепа на включените в европейската инфраструктура български клъстери; Подкрепа на потребителите, използващи инфраструктурата; Създаване на среда за изследвания в областта на облачните пресмятания; Тримерна дигитализация и микроструктурен анализ с цел създаване и анализ на цифрови модели на реални обекти с висока резолюция.

Сайт на проекта >>

 

 

Проект BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“

Вадеща организация: СУ „Св. Климент Охридски“

Цел: Реализиране на нова визия за превръщане на културното наследство в реален ресурс за креативните и рекреативните индустрии.

Очаквани резултати: Разработване на методики и стандарти за оценка на обекти от културното наследство; Разработване на маркетингови стратегии за творческите индустрии и туризма; Създаване и поддържане на 24-часова програма на Национална образователна телевизия; Подбор, обработване, описване и осигуряване на свободен достъп до образци на българското наследство (във вид на текст, аудио, видео, продукти с виртуална реалност и др.); Изграждане на център за съхраняване на и достъп до данни (Data Center); Изграждане на интегрирана информационна система „Наследство БГ“.

Сайт на проекта >>

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0019Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“

Водещата организация: СУ „Св. Климент Охридски“

Цел: Създаване и приложение на иновативни технологии за кръгова икономика с фокус върху води, енергия, управление на отпадъци, чиста околна среда и развитие на технологичното предприемачество.

Очаквани резултати: Иновации за ефективна експлоатация на съществуващи съоръжения и създаване на нови технологии при пречистването на водите, ВиК мрежите и обработката на отпадъците; Увеличаване на дела на ВЕИ и алтернативни енергийни източници чрез получаване на биогаз, биоетанол, биодизел, водород, енергия от ВЕЦ, съчетани с технологии за биоремедиация на седименти и утайки, както и решаване на критични екологични проблеми; Възстановяване на ресурси като фосфор, ценни и редки метали, почви, седименти, акумулирали токсични замърсители; Получаване на алтернативни ресурси – зеолити от пепели, шлаки, нови строителни и композитни материали от отпадъци, RDF гориво (получено от отпадъци), висококачествени биоторове от компостиращи инсталации, микробиологични препарати за детоксикация и други. Създаване на екосистема от иноватори и технологични предприемачи за постигане на устойчив икономически и социален напредък и чиста околна среда.

Сайт на проекта >>

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0023 „Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“

Водещата организация: Технически Университет- Габрово

Цел: Развитието на приложната наука и иновациите в областта на мехатрониката и чистите технологии в България.

Очаквани резултати: Извършване на индустриални и експериментални научни изследвания в областта на енергоспестяващи системи и чисти технологии и в областта на интелигентни мехатронни системи и технологии, като: Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високо-технологични продукти, нанострутурирани материали и дисперсни системи;  Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии; интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол; Електроника и сензорика; Разпределени системи и интелигентни сензорни мрежи в мехатрониката; Роботика и интелигентни системи за автоматизация; Интелигентни мехатронни системи в транспортните средства и индустрията.

Сайт на проекта >>

 

Проект BG05M2OP001-1.002 „Център за компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“

Водещата организация: Институт по електрохимия и енергийни системи

Цел: Разработване, тестване, оптимизиране и индустриално въвеждане на модерни системи за мобилност и акумулиране на енергия.

Очаквани резултати: Иновации, индустриални изследвания и експериментално развитие, обхващащи целия „зелен“ енергиен цикъл: ВЕИ (Слънце/Вятър/Биомаса) – Съхранение (Батерии и Водород) – Конверсия и Репотребление (Интегрирани хибридни енергийни системи). Разработване на нови видове батерии и водородни енергийни системи (горивни елементи, водородни генератори, обратими устройства) за съхранение на енергия и електротранспорт; Иновации в областта на фотоволтаичните енергийни системи; Научно-изследователска и развойна дейност в областта „Биоенергия” – каталитичен реформинг и биогорива; Индустриални изследвания и експериментално развитие на ХИТ за различни стационарни и мобилни приложения; Развитие на интегрирани енергийни системи.

Сайт на проекта >>

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0012 „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

Водещата организация: Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН.

Цел: Научно приложни разработки за устойчиво използване на националните биоресурси чрез прилагане на зелени технологии и подходи за създаване на иновативни фитопродукти за медицински, козметични и хранителни цели.

Очаквани резултати: Разработване на методи за ефективно и екологично съобразно преработване на лечебни и ароматични растения и агробио-отпадъци. Получаване на биоактивни екстракти, индивидуални природни съединения и прилагането им за създаване на хранителни добавки, козметични продукти и лечебни фитопрепарати. Разработване на лекарствени кандидати и лекарствени форми, базирани на природни продукти. Прилагане на нанотехнологии за формулировки в услуга на медицината. Създаване на козметични формулировки, базирани на природни продукти с приложение в лечебния туризъм. Активно опазване на растителното биоразнообразие в страната, чрез разработване на интелигентни и щадящи подходи и технологии за оползотворяването му.

Сайт на проекта >>

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0005 „Център за компетентност „Персонализирана иновативна медицина” (ПЕРИМЕД)

Водещата организация: Медицински университет – Пловдив

Цел: Създаване и прилагане на иновативен персонализиран подход в разработването на лечебна стратегия при онкологичните заболявания и критично болни пациенти.

Очаквани резултати: Научноизследователските и иновационни дейности в областта на персонализираната медицина, с акцент върху онкологията, онкохематологията, интензивната медицина, иновативни лекарствени носители за прицелна терапия, биоинженерни технологии и биосензори. Повишаване ефективността и безопасността на терапевтичните методики и лекарствените продукти, прилагани на голям брой пациенти, чрез индивидуализиране на терапията.

Сайт на проекта >>

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0001 „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология“

Водещата организация: Национален центьр по заразни и паразитни болести

Страница на проекта: https://BG05M2OP001-1.002-0001.ncipd.org

Цел: Осигуряване на  нови теоретични познания в областта на инфекциите и имунния отговор и бързото им приложение в медицинската практика, в отговор  на две съвременни предизвикателства: нововъзникващите и възвръщащи се социално-значими инфекции и нарастващата антибиотична резистентност.

Очаквани резултати: Навременното откриване на нововъзникващи и високорискови епидемични резистентни щамове; Навременна и точна диагноза за адекватна терапия на инфекциозните заболявания; Предотвратяване на епидемични взривове от нововъзникващи и непознати патогени; Епидемиологично прогнозиране и насочена превенция на социално значими инфекциозни заболявания; Персонализирани методи за диагностика, мониторинг и лечение на остри и хронични инфекции и техните усложнения

Сайт на проекта >>

Проект BG05M2OP001-1.002-0010 „Център за компетентност в областта на персонализираната медицина, 3D, телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“

Водещата организация: Медицински университет – Плевен

Цел: Създаване на иновативен, високотехнологичен и съвременно базиран център за компетентност в областта на персонализираната медицина, телемедицината и 3D медицината, роботизираната и минимално инвазивната хирургия.

Очаквани резултати: Създаване на диагностични панели за рак на млечната жлеза, карцином на яйчниците, рак на белия дроб и дебелото черво, най-честите наследствени заболявания за българската популация и генетичните предразположения; Подобряване на възможностите за превенция на наследствените заболявания; Осъществяване на минимално инвазивни оперативни интервенции от УНГ, онкохирургична и гинекологична практика, чрез които да се осъществяват проучвания с приложна и клинична значимост; Създаване чрез 3D принтиране на индивидуални ортезни средства, 3D модели на органи и тъканни транспланти; Клинични и експериментални научни проекти с приложен характер, касаещи асистираната с робот хирургия в областта на гинекологията, хирургията и урологията.

Сайт на проекта >>

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0002 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Водещата организация: Университет за национално и световно стопанство

Цел: Изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с големи данни за целите на дигитализацията на икономиката в България и провеждане на научни изследвания.

Очаквани резултати: Изграждане на облачна и хостинг инфраструктура с достъп от страната и чужбина; Провеждане на изследвания за дигитализация на икономически бизнес процеси в среда на Големи данни; Предлагане на научноизследователски и системни научно-приложни услуги; Възможност за външни потребители на Облачна инфраструктура, да присъединят свои изчислителни ресурси като временни виртуални ресурси на Облачната инфраструктура, за да предават свои данни за изследване (структурирани, полу-структурирани и неструктурирани данни, данни от Internet of Things устройства и др.); Използване на Облачната инфраструктура за съхранение на свои Големи данни от външни потребители; Разработване на иновативни методи за събиране и обработка на Големи данни; Развитие на технологии за дигитализация на бизнес процеси в основни икономически области.

Сайт на проекта >>

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0006 “Изгражданеи развитие на Център за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar)” 

Водещата организация: Институт по роботика към БАН

Цел: Създаване на авангарден лабораторен комплекс за висококачествени научни изследвания и разработка на нови продукти в сферата на изкуствения интелект, сензориката и роботиката, предаване на информация по квантови  канали и създаване на модели за събития, явления и процеси, представляващи риск за антропогенната среда.

Очаквани резултати: Изграждане на интегрирана комуникационна мрежа, изцяло защитена с квантова криптография. Създаването на мултисензорни технологии и системи, за прогнозиране на катастрофални явления чрез емисия на наночастици; Преодоляване на прекъсването на радиовълните и радиокомуникациите при крупни земетресения, атомни или ядрени аварии или в бедствени ситуации, включително тероризъм, чрез квантовата комуникация на сплетени фотони в континиума пространство-време; Изграждане на    система  за  управление  на сигурността  на критичната инфраструктура на национално, регионално и елементно ниво; Прогнозиране на аварии, бедствия и терористична заплаха чрез интелигентните системи за сигурност и изкуствен интелект.

Сайт на проекта >>

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА НОИР