Сунай Ибрямов Ибрямов

Сунай Ибрямов Ибрямов

  Трите имена: Сунай Ибрямов Ибрямов Тема на разработката по програмата: Изследване на звезди преди Главната последователност   Постигнати резултати Изследвано е фотометричното поведение на две звезди преди Главната последователност V521 Cyg и FHO 27, които показват променливост с дълбоки спадове в блясъка си. Променливостта…

СЕВГИНАР ФЕИМОВА ИБРЯМОВА

СЕВГИНАР ФЕИМОВА ИБРЯМОВА

Трите имена: СЕВГИНАР ФЕИМОВА ИБРЯМОВА   Тема на разработката по програмата: Изолиране и култивиране на микроорганизми от екстремни местообитания. Постигнати резултати: Публикация в издание от първична база данни: Ignatova-Ivanova Ts., S. Ibryamova, N. Chipev, R. Ivanov. 2019. Isolation, Identification, Morphological and Adhesion Properties of Microorganisms…

Севджихан Ахмедова Еюбова

Севджихан Ахмедова Еюбова

Трите имена: Севджихан Ахмедова Еюбова, д-р Тема на разработката по програмата: „Разработване на мобилно приложение за подобряване на емоционалната грамотност при деца в предучилищна възраст“ Постигнати резултати Разработено е мобилно приложение и образователна програма „Играй с Фори“, която позволява изследване и подобряване на емоционалната грамотност…

Наталия Недялкова

Наталия Недялкова

Трите имена: Наталия Недялкова Тема на разработката по програмата: „Функционално-семантична диференциация на локативните наречия в руския език (на фона на българския)“   Постигнати резултати – участие в международна конференция в Москва (22 – 24 май 2019) с доклад и публикация в сборник. О системах локативных наречий…

Михаела Димитрова Тодорова

Михаела Димитрова Тодорова

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ Трите имена: Михаела Димитрова Тодорова Месторабота: Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“   Email : mihaela.todorova@shu.bg   Тема на разработката по програмата: Моделиране и изследване на криптографски алгоритъм подпомагащ защитата на електронни данни.   Постигнати резултати Изпълнени са всички поставени…

Мирослав Колев Христов

Мирослав Колев Христов

Трите имена:  Мирослав Колев Христов Тема на разработката по програмата:  Описание на алгебрите на Бурген,  инвариантни алгебри на  не съдържащи  диск алгебрата А.   Постигнати резултати : – Основният получен резултат е, че алгебрата  Бурген на  – идеал породен от вътрешна функция q и алгебра…

Мария Дианова Йорданова

Мария Дианова Йорданова

Програма „Млади учени и постдокторанти” Три имена: Мария Дианова Йорданова Тема на разработка: Приложение на ИКТ в обучението по история и цивилизации Постигнати резултати: Проучване и анализ на социалните нагласи в дигитална среда, и техните влияния върху представянето на различни исторически аспекти в реална учебна…

Милена Петрова Стоянова (постдокторант)

Милена Петрова Стоянова (постдокторант)

Трите имена: Милена Петрова Стоянова (постдокторант) Тема на разработката по програмата е по приоритетната област на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г. – „Здраве и качество на живот“ Постигнати резултати: Направена е характеристика на отличителните черти на различни видове…

Ивелин Георгиев Иванов

Ивелин Георгиев Иванов

ТРИТЕ ИМЕНА: Ивелин Георгиев Иванов преподавател в ШУ Колеж – Добрич от 2003 г. ТЕМА НА РАЗРАБОТКАТА ПО ПРОГРАМАТА: Анализ на данни ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ Научните изследвания се развиват в две направления: Методи и алгоритми за достигане на равновесия в линейноквадратчни игри. Модифицирани алгоритми за анализ…

Деница Веселинова Люцканова

Деница Веселинова Люцканова

Трите имена: Деница Веселинова Люцканова Тема на разработката по програмата: Комуникационни дефекти в модното брандиране Постигнати резултати – обзор на литература по проблематиката – структуриране на работен вариант на първа глава от дисертационния труд   Избройте последните научни проекти, в които сте взел/а участие? –…