Национална програма „Млади учени и постдокторанти“

Бенефициенти през 2019 г.: Химикотехнологичен и металургичен университет – София; Българска академия на науките; Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Медицински.

Проучване на здравето, застаряването и пенсионирането в Европа (SHARE)

Описание на инфраструктурата:  През март 2011, Изследването на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа (Survey of Health, Ageing and Retirement.

Национална научноизследователска инфраструктура за наблюдение на атмосферните аерозоли, облаци и газови замърсители, интегрирана в рамките на пан-Европейската инфраструктура ACTRIS

Описание и дейности на инфраструктурата Стратегическата цел на пан-Европейската научно-изследователска инфраструктура ACTRIS е по-нататъшно интегриране на добре оборудвани с апаратура.

CTA-MAGIC Международно сътрудничество в сферата на астрофизиката на частиците

Описание и дейности на инфраструктурата Астрофизиката на частиците се превърна в глобално интегрирана област на науката, в която работят над.

Изследвания в областта на управляемия термоядрен синтез /ИТЕР/

Описание и дейности на инфраструктурата България не разполага с експериментална Токамак установка. През 2006 г. имаше предложение за построяване заедно.

Българска Антарктическа База „Св. Климент Охридски“

Описание и дейности на инфраструктурата   Антарктическия договор, подписан през 1959 г. и ратифициран от България през 1978, определя Антарктида.

Обединен институт за ядрени изследвания (ОИЯИ, гр. Дубна)

  Описание и дейности на инфраструктурата В състава на ОИЯИ влизат 7 лаборатории, всяка от които по мащаби на изследванията.

Лабораторен комплекс в областта на фармацевтичните науки Научно-технологичния парк „София Тех Парк“

  Област на дейност: Извършване на независими научни изследвания и разпространяване в широк мащаб резултатите от тези дейности посредством преподаване,.

Център по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ)

Описание и дейности на инфраструктурата  ЦРСББ е изследователски център със следната организационна структура: Общо събрание – върховен орган; Ръководство: Директор.