Научен семинар на тема дигиталната трансформация по проект SCHOLARNET

  В началото на академичната година се проведе научен семинар, посветен на дигиталната трансформация, в рамките на международния проект за.

Съвместният изследователски център публикува Работна програма 2021-2022 и Годишен доклад 2020

Съвместният изследователски център (JRC) е вътрешната служба на Комисията, която осигурява независима, основана на доказателства научна и техническа подкрепа за.

Предстоящ семинар на тема производство на зелен водород

Италианското министерство на университетите и научните изследвания и Mинистерството на на образованието и науката на България организират  работен семинар на.

Community Booster – Европейския институт за иновации и технологии

Новата инициатива на Европейската комисия – Ускорител на общността на Европейския институт за иновации и технологии („EIT Community Booster – Scaling New.

Работна програма на Европейската комисия за 2022 г.

Европейската комисия прие своята работна програма за 2022 г., в която се определят следващите стъпки от нейната амбициозна и преобразяваща програма.

Безплатни обучения за ползване на обновения Web of Science

Представителството на Web of Science за България информира за поредица от предстоящи безплатни онлайн обучения насочени към учени, докторанти и.

Kонкурс на „Фулбрайт“ за учени и изследователи, аспиранти и представители на НПО за академичната 2022-23 година

Комисия „Фулбрайт“ провежда конкурс за учени и изследователи , аспиранти и представители на НПО за академичната 2022-23 година с краен.

Информационен ден: Улесняване на сътрудничеството за научни изследвания и иновации в Дунавския регион

в рамките на частта „Разширяване на участието и разпространение на върхови постижения“ в Хоризонт Европа Тази инициатива на Стратегията на ЕС.

Кръгла маса: Възможности за сътрудничество между висши училища и МСП с EIT

Министерството на образованието и науката съвместно с Европейския институт за иновации и технологии (EIT) организира кръгла маса във виртуален формат,.