Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“

Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ се създава в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Р България 2017-2030, в перспективата на визията България да разполага с модерна и устойчиво поддържана научноизследователска инфраструктура – чрез създаване на съдържание за тази инфраструктура и неговото организиране във високоефективни и широко достъпни онлайн платформи. От друга страна, програмата е необходима за осъществяване на връзката между научните изследвания в областта на хуманитаристиката и други социални сфери – бизнес, образование, неправителствени организации и др.

Програмата се финансира от Министерството на образованието и науката с изпълнение на РЕШЕНИЕ № 577 от 17 август 2018 година на Министерския съвет за одобряване на национални научни програми (ННП).

Специфични цели на програмата

Разработване на дигитални инструменти за изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство, в това число и създаване на информационни системи и платформи с включена геолокация на културноисторическото наследство в България, с цел неговото изучаване, опазване и популяризиране и превръщането му в общественополезен ресурс.

Създаване на научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

Очаквани резултати

Концепция за нови съвременни и общодостъпни форми на представяне на научните постижения на хуманитаристиката пред българското общество в областта на културноисторическото наследство, вкл. с използването на „свързани отворени данни“ (Linked Open Data).

Научно-приложни продукти за повишаване на информираността на широките обществени кръгове по отношение на културноисторическото наследство и националната идентичност в целия хронологичен обхват на изследванията на хуманитарните факултети на висшите училища и на институтите от направление „Културноисторическо наследство и национална идентичност“ на БАН.

Срок на действие –  м. декември 2021 г.

Бюджет –  с индикативен размер от  4 000 000 лв.

Екип за изпълнение на програмата: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (координатор), Българска академия на науките, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ и Технически университет – София.

Обща цел на програмата: Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“ се създава  в перспектива на визията България да разполага с модерна и устойчиво поддържана научноизследователска инфраструктура в  областта на културноисторическото наследство чрез създаване на съдържание за тази инфраструктура и неговото организиране във високоефективни и широко достъпни онлайн платформи. Програмата е необходима и за осъществяване на връзката между научните изследвания в областта на хуманитаристиката и други социални сфери – бизнес, образование, неправителствени организации и др.

Специфични цели:

  • Разработване на дигитални инструменти за изследване, представяне и популяризиране на българското културноисторическо наследство, в това число и създаване на информационни системи и платформи с включена геолокация на културноисторическото наследство в България, с цел неговото изучаване, опазване и популяризиране и превръщането му в общественополезен ресурс;
  • Създаване на научноизследователски и образователни програми в областта на българското културно наследство.

Резултати за  първата година:

В отговор на необходимостта от разработване на дигитални инструменти за изследване, представяне и популяризиране на културноисторическото наследство стартира подготовката на  първата версия на тестов модел за публикуване и визуализация на данни за българското културно и историческо наследство в платформата „Виртуален площад за интерактивно представяне на българското културно и историческо наследство“. Извършени са  дейности  по  надграждането на  съществуващи и създаването на нови дигитални инструменти за представяне, класифициране и изследване на културноисторическото ни наследство – за  популяризиране на средновековната българска книжнина; двуезичен корпус на новобългарската преводна рецепция на антични и средновековни латински автори; ГИС „Ранното християнство в днешните български земи“; дигитален историко-географски справочник на България през епохата на османското владичество, виртуален музей за популяризиране на древната история и цивилизация по българските земи и др. Получените резултати са популяризирани чрез научни конференции,  научни публикации, вкл. в реферирани издания и издания с отворен достъп, монографии и изложби. Резултатите от научните изследвания са включени в обучението на студенти, докторанти и пост докторанти, в обучението по литература в училищното образование,  във видеолекторат по кирилометодиевистика и др. Извършени са проучване  и анализ на търсенето и предлагането на културни маршрути и продукти на културния туризъм.  В процес на подготовка са  препоръки и практически мерки за изграждане на специализирани кадри и професионалното развитие  в областта на културното наследство. От 2019 г. консорциумът на програмата е член  на асоциацията The Time Machine project, която предлага нов подход за изследване на европейската културна история чрез употреба на Big data.

Линк към сайта на програмата: https://kinnpor.uni-sofia.bg