22 милиона за Национална пътна карта за научна инфраструктура

В началото на м. декември 2019 г. правителството одобри увеличение с 22 250 000 лева на разходите за изграждане на Национална пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ). Парите ще бъдат използвани за доизграждане и модернизиране на научните комплекси от националната карта.

Средствата са част от втория етап (2019-2020 г.) на изпълнение на пътната карта. Той предвижда да се осигури финансова подкрепа за дейността на всички значими научни инфраструктури, включени в НПКНИ. Ще бъде подкрепено развитието и на нови, където това е необходимо. Първият етап, който бе съсредоточен върху поддръжката на съществуващите обекти, продължи до края на 2018 г. и по време на него чрез националния бюджет МОН предостави 10.7 млн. лв. за дейностите за преструктуриране и модернизация на научната инфраструктура от НПКНИ.

Пътната карта ще се изпълнява до 2023 година, като на базата на периодична международна оценка могат да се предлагат нови национални инфраструктури и/или надграждане на съществуващи научни комплекси с регионално и европейско значение. Основна цел на НПКНИ е да подкрепи националните научни инфраструктурни обекти и да подпомогне присъединяването им към съответните паневропейски структури. Национално значимите обекти в България ще могат да постигат интегрирани научни резултати, устойчиво финансиране и сътрудничество между учените в страната и чужбина. Достъпът до модерна научноизследователска инфраструктура е и важен фактор за привличането и задържането на най-добрите студенти, докторанти и изследователи.

(източник: )