ВЕСЕЛИН ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ

ВЕСЕЛИН ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ

Трите имена: ВЕСЕЛИН ПЕНЧЕВ ПЕТКОВ Тема на разработката по програмата: THE BULGARIAN NATURAL AND CULTURAL HERITAGE UNDER THE AEGIS OF UNESCO. ORGANIZATION AND FUNCTIONALITY   Постигнати резултати – бяха посетени селски територии на общините Земен, Перник, Шумен, Доспат и др. – Изследвани са в исторически…

Теодора Веселинова Койнова

Теодора Веселинова Койнова

  Трите имена: Теодора Веселинова Койнова Тема на разработката по програмата: “Екологичен анализ на почви и води от Природен парк „Шуменско плато“ чрез цитогенетични биомаркери” Постигнати резултати: Направена е оценка на риска за качеството на екосистемните услуги чрез сравнителен физикохимичен анализ на повърхностни почви от…

Стефка Веселинова Христова

Стефка Веселинова Христова

Трите имена: Стефка Веселинова Христова Тема на разработката по програмата: Assessment of the factors influencing the attractiveness of Varna as destination for conference tourism. Постигнати резултати – Във висока  конкурентна среда, град Варна трябва да изгради  и трайно да се включи в разпознавателният си облик,…

Сениха Исмаил Салим

Сениха Исмаил Салим

Трите имена: Сениха Исмаил Салим Тема на разработката по програмата: Сравнение и оценка на дозиметрични планове на онкологично болни пациенти Постигнати резултати: Синтезирани са изводи относно качеството на 3D-CRT и VMAT техниките за целите на радиационната терапия; Резултати са докладвани на 29-th Annual Assembly of…

Сунай Ибрямов Ибрямов

Сунай Ибрямов Ибрямов

  Трите имена: Сунай Ибрямов Ибрямов Тема на разработката по програмата: Изследване на звезди преди Главната последователност   Постигнати резултати Изследвано е фотометричното поведение на две звезди преди Главната последователност V521 Cyg и FHO 27, които показват променливост с дълбоки спадове в блясъка си. Променливостта…

СЕВГИНАР ФЕИМОВА ИБРЯМОВА

СЕВГИНАР ФЕИМОВА ИБРЯМОВА

Трите имена: СЕВГИНАР ФЕИМОВА ИБРЯМОВА   Тема на разработката по програмата: Изолиране и култивиране на микроорганизми от екстремни местообитания. Постигнати резултати: Публикация в издание от първична база данни: Ignatova-Ivanova Ts., S. Ibryamova, N. Chipev, R. Ivanov. 2019. Isolation, Identification, Morphological and Adhesion Properties of Microorganisms…

Севджихан Ахмедова Еюбова

Севджихан Ахмедова Еюбова

Трите имена: Севджихан Ахмедова Еюбова, д-р Тема на разработката по програмата: „Разработване на мобилно приложение за подобряване на емоционалната грамотност при деца в предучилищна възраст“ Постигнати резултати Разработено е мобилно приложение и образователна програма „Играй с Фори“, която позволява изследване и подобряване на емоционалната грамотност…

Наталия Недялкова

Наталия Недялкова

Трите имена: Наталия Недялкова Тема на разработката по програмата: „Функционално-семантична диференциация на локативните наречия в руския език (на фона на българския)“   Постигнати резултати – участие в международна конференция в Москва (22 – 24 май 2019) с доклад и публикация в сборник. О системах локативных наречий…

Михаела Димитрова Тодорова

Михаела Димитрова Тодорова

Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ Трите имена: Михаела Димитрова Тодорова Месторабота: Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски“   Email : mihaela.todorova@shu.bg   Тема на разработката по програмата: Моделиране и изследване на криптографски алгоритъм подпомагащ защитата на електронни данни.   Постигнати резултати Изпълнени са всички поставени…

Мирослав Колев Христов

Мирослав Колев Христов

Трите имена:  Мирослав Колев Христов Тема на разработката по програмата:  Описание на алгебрите на Бурген,  инвариантни алгебри на  не съдържащи  диск алгебрата А.   Постигнати резултати : – Основният получен резултат е, че алгебрата  Бурген на  – идеал породен от вътрешна функция q и алгебра…